N?i quy Th? vi?n

B?n ??c vào Th? vi?n ph?i th?c hi?n các n?i quy c?a Th? vi?n:

tang-1-small

tang-2-small

 

?1. ??i t??ng b?n ??c c?a các phòng Th? vi?n:

– Phòng ??c sinh viên: Dành cho ??i t??ng là sinh viên, h?c viên các khóa và các ??i t??ng b?n ??c khác ??c t?i ch?.

– Phòng ??c Tra c?u, báo và t?p chí: Dành cho ??i t??ng là cán b?, gi?ng viên, h?c viên, sinh viên các khóa và các ??i t??ng b?n ??c khác.

2. Xu?t trình th? h?p l? và n?p th? cho th? th? khi vào phòng ??c. Tuy?t ??i kh?ng dùng th? sinh viên ho?c th? c?a ng??i khác.

Th? h?p l? bao g?m:

– ??i t??ng sinh viên, h?c viên: Th? sinh viên ??ng th?i là th? Th? vi?n.

– ??i v?i cán b?: Th? cán b? c?a B? Ngo?i giao.

– ??i v?i các ??i t??ng b?n ??c khác: ph?i có gi?y gi?i thi?u c?a c? quan ch? qu?n kèm ch?ng minh th? ho?c các gi?y t? tùy than khác.

3. Kh?ng mang c?p, túi vào th? vi?n, ph?i g?i t?i t? g?i ?? tr??c khi vào th? vi?n.

4. Kh?ng mang sách, tài li?u bên ngoài vào Th? vi?n.

5. Kh?ng mang sách c?a Th? vi?n ra kh?i phòng ??c (t?t c? tài li?u, sách báo, t?p chí ch? ???c ??c t?i ch?).

6. M??n sách ph?i ghi r?: h? tên, l?p, khoá h?c, tên tài li?u, ky hi?u x?p giá vào phi?u yêu c?u.

7. Gi? gìn tr?t t? và an toàn trong th? vi?n: ?i nh?, nói kh?, kh?ng hút thu?c lá ho?c ?n u?ng, kh?ng mang ch?t cháy, ch?t n? vào Th? vi?n.

8. Kh?ng s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng, máy ?nh, camera trong phòng ??c.

9. Gi? gìn v? sinh chung: kh?ng v?t rác, gi?y nháp ra sàn nhà. Ph?i v?t rác vào n?i quy ??nh.

10. Gi? gìn m? quan trong Th? vi?n: kh?ng vi?t, v? lên m?t bàn, lên t??ng, kh?ng ng?i gác chan lên gh?.

11. Kh?ng ???c phép gi? ch?. B?n ??c khác có quy?n l?y ch? n?u ch? ?ó tr?ng quá 15 phút.

12. T?i phòng ??c t? ch?n, m?i l?n ??c ch? ???c ch?n t?i ?a 02 cu?n sách, ho?c 02 t? báo, ho?c 01 lo?i t?p chí (01 n?m), ??c xong ph?i ?? ?úng n?i quy ??nh r?i m?i ???c l?y tài li?u khác ??c ti?p.

13. Gi? gìn sách, n?u làm h?ng ho?c m?t tài li?u b?n ??c ph?i b?i th??ng theo quy ??nh.

14. Tr? sách ph?i ??a cho cán b? th? vi?n ki?m tra, x?p tr? sách ?úng n?i quy ??nh.

15. Khi ra v? x?p gh? l?i g?n gàng, tr? chìa khoá t? ?? ?? t?i bàn th? th?, l?y l?i th? th? vi?n.

16. Máy tính trong th? vi?n ?? ph?c v? h?c t?p, tra c?u tài li?u; Kh?ng s? d?ng ?? ch?i game, chat,…; Nghiêm c?m vào các website kh?ng lành m?nh. Tuy?t ??i kh?ng cài các ch??ng trình, ph?n m?m vào máy tính trong th? vi?n.

17. Th? vi?n s? l?p biên b?n nh?ng tr??ng h?p vi ph?m n?i quy g?i Phòng ?ào t?o ?? x? ly và t?ch thu th? Th? vi?n kh?ng th?i h?n.

18. Tuy?t ??i kh?ng ???c m??n tài li?u t?i Phòng ??c sinh viên v? ??c. N?u có nhu c?u m??n tài li?u v? xin vui lòng m??n t?i kho tham kh?o (??ng ky t?i phòng ??c t?ng 2), ?? ??m b?o s? ??u tài li?u ph?c v? sinh viên h?c t?p.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC