Quy trình m??n – tr? tài li?u

1. Tài li?u m??n ??c t?i ch? và tài li?u ???c m??n v?:

1.1. Tài li?u ???c m??n v?: Bao g?m sách giáo trình, sách tham kh?o c?a kho t?ng, sách tham kh?o ? Phòng ??c t?ng 2.

1.2. Tài li?u m??n ??c t?i ch?: Các tài li?u tra c?u nh? t? ?i?n, bách khoa toàn th?…; ?? tài nghiên c?u (??i t??ng là cán b?, gi?ng viên); Lu?n v?n; Khóa lu?n; Báo; T?p chí; Tài li?u ?óng l?u ? phòng ??c t?ng 2 và toàn b? sách, tài li?u c?a Phòng ??c Sinh viên t?ng 1. N?u b?n ??c có nhu c?u sao ch?p ph?i ??ng ky v?i th? th?.

Riêng ??i v?i Khóa lu?n, Lu?n v?n th?i gian m??n ??c t?i ch? ???c chia nh? sau:

Sinh viên n?m th? 1: Th? 2.

Sinh viên n?m th? 2: Th? 3, th? 4.

Sinh viên n?m th? 3: Th? 5, th? 6.

Sinh viên n?m cu?i, h?c viên, cán b?, gi?ng viên: t? th? 2 ??n th? 6.

2. Các khu v?c ??c:

2.1. Phòng ??c T?ng 2:

– T?i khu v?c này ??c gi? gi? yên l?ng, kh?ng làm ?nh h??ng ??n b?n ??c khác.

– Th?i gian m? c?a t? th? 2 ??n th? 6:

Sáng: T? 8h ??n 11h30’.

Chi?u: T? 13h30’ ??n 17h. 

2.2. Phòng ??c Sinh viên t?ng 1:

– T?i khu v?c này ??c gi? có th? trao ??i, th?o lu?n nhóm ph?c v? cho h?c t?p, nh?ng kh?ng làm ?nh h??ng t?i b?n ??c khác.

– Th?i gian m? c?a t? th? 2 ??n th? 6:

Sáng: T? 8h ??n 11h30’.

Chi?u: T? 13h30’ ??n 17h. 

T?i: T? 17h ??n 20h.

3. Chính sách cho m??n v?:

??i t??ng

S? l??ng tài li?u

S? ngày

Gia h?n

S? l?n

S? ngày (Ngày/l?n)

Gi?ng viên, Cán b? c?a H?c vi?n và B? Ngo?i giao

4

7

2

2

H?c viên sau ??i h?c, Nghiên c?u sinh, sinh viên l?p ch?t l??ng cao

3

4

2

1

Gi?ng viên th?nh gi?ng, Sinh viên các khóa

2

2

2

1

Ghi chú: Các ch? s? ? các c?t trên có y ngh?a là s? t?i ?a.

4. Ph?t quá h?n:

– B?n ??c tr? sách tr? h?n, ph?i n?p ph?t 20.000 cu?n / 01 ngày/ 01 cu?n. Các ngày k? ti?p s? ph?t l?y ti?n 20.000?/ 01 ngày/ 01 cu?n.

– B?n ??c làm m?t, xé sách và tài li?u s? ph?t g?p 03 l?n s? ti?n giá tr? cu?n sách hay tài li?u ?ó, n?u làm b?n, vi?t lên sách, tài li?u ho?c làm nhàu nát, rách sách, tài li?u s? b? ph?t nguyên ti?n giá tr? cu?n sách, tài li?u ho?c mua m?i l?i ?? tr? cho th? vi?n.

– B?n ??c s? d?ng th? c?a ng??i khác (ho?c cho ng??i khác m??n th?) ?? s? d?ng tài li?u c?a th? vi?n, n?u b? phát hi?n, th? vi?n s? khóa quy?n s? d?ng th? th? vi?n c?a b?n ??c.

– B?n ??c n?u vi ph?m quy ch? m??n 03 l?n s? kh?ng ???c quy?n m??n sách trong 01 tháng.

5. Th?i gian ti?n hành th? t?c m??n v?:

– Các ngày trong tu?n t? th? 2 ??n th? 6:

Sáng: T? 8h ??n 11h30’.

Chi?u: T? 13h30’ ??n 17h. 

– Phan theo ??i t??ng m??n:

Sinh viên n?m th? 1: Th? 2, th? 3.

Sinh viên n?m th? 2, 3: Th? 4, th? 5.

Sinh viên n?m cu?i, h?c viên, cán b?, gi?ng viên: t? th? 2 ??n th? 6.

– Qu?y L?u hành s? ng?ng ph?c v? m??n tr? tài li?u tr??c gi? th? vi?n ?óng c?a 30 phút.

6. ??a ?i?m m??n v?:

Phòng ??c t?ng 2.

7. Quy trình m??n tài li?u:

B1: Trình th? th? vi?n (th? sinh viên, th? h?c viên và th? c?ng ch?c) cho th? th? t?i qu?y L?u hành t?ng 2.

B2: Tra m? tài li?u .

+ Tra b?ng máy tính ? t?ng 1 và t?ng 2.

+ Tra b?ng t? m?c l?c ? t?ng 2.

B3: L?y phi?u yêu c?u m??n tài li?u n?u có nhu c?u m??n.

B4: Ghi ??y ?? các th?ng tin trên Phi?u yêu c?u :

+ H? tên, l?p, ??n v? c?ng tác… c?a ng??i m??n.

+ Tên tài li?u, tên tác gi?, s? ??ng ky cá bi?t, m? kho c?a tài li?u c?n m??n.

B5: ??a Phi?u yêu c?u ?? th? th? ?i l?y tài li?u.

B6: Nh?n tài li?u và ki?m tra tình tr?ng tài li?u, n?u có gì b?t th??ng c?n báo ngay cho th? th?.

B7: Mang tài li?u v? v? trí ng?i ??c.

B8: N?u mu?n m??n v? nhà c?n ??ng ky và làm theo h??ng d?n c?a th? th?.

B9: Khi ??c xong tài li?u, b?n ??c mang tài li?u tr? l?i và bàn giao cho th? th?.

B10: Nh?n l?i th? th? vi?n.

One thought on “Quy trình m??n – tr? tài li?u

  1. says:

    Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I to find It truly helpful & it helped me out much. I’m hoping to present one thing back and aid others like you aided me.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC