Sinh viên CTQT&NG K44 tham d? T?a ?àm “Các kh?ng ho?ng c?a Hoa K?” cùng GS. John Rennie Short (??i h?c Maryland)

湖北快3计划网Chi?u ngày 8/11/2019, t?i phòng Khánh Ti?t, H?c vi?n Ngo?i giao ?? di?n ra bu?i t?a ?àm v? ch? ?? “Các kh?ng ho?ng c?a Hoa K?”. Di?n gi? c?a bu?i t?a ?àm là Giáo s? John Rennie Short, Tr??ng Chính sách C?ng, ??i h?c Maryland Baltimore County. Tham gia T?a ?àm có h?n 50 sinh viên Khóa 44 c?a Khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao.

湖北快3计划网Trong su?t bu?i t?a ?àm, Giáo s? John Rennie Short chia s? v? ly thuy?t và th?c ti?n c?a ba lo?i kh?ng ho?ng mà Hoa K? ?ang ph?i ??i m?t. Kh?ng ho?ng tài chính ???c hi?u là là m?t can ??i gi?a chi tiêu c?a chính ph? và ngu?n thu? thu ???c (fiscal crisis). Kh?ng ho?ng cung c?u x?y ra ?do chính sách sai l?m c?a chính ph?, cung kh?ng ?? ?áp ?ng c?u c?a n?n kinh t? (rationality crisis). Kh?ng ho?ng tính chính danh là tình tr?ng c?ng chúng m?t ni?m tin vào chính quy?n (legitimation crisis).

Giáo s? c?ng ?? ??a ra các ví d? th?c t? minh h?a cho t?ng lo?i kh?ng ho?ng này, nh? s? li?u n? c?ng ? M?, s? xu?ng c?p c?a c? s? h? t?ng, s? tách r?i gi?a gi?i tinh hoa và t?ng l?p còn l?i c?a x? h?i c?ng nh? s? li?u suy gi?m v? thu nh?p c?a gi?i trung l?u ? M? trong 30 n?m qua. ?ng c?ng chia s? nh?ng quan ?i?m c?a cá nhan v? s? khó kh?n trong l?a ch?n chính sách c?a M? ??i v?i các “?i?m nóng” trên th? gi?i th?i gian qua.

Bu?i t?a ?àm c?ng là n?i giúp sinh viên bày t? nh?ng th?c m?c c?a mình ??i v?i nh?ng nhan t? ??nh hình chính sách ??i n?i và ??i ngo?i c?a M? d??i th?i T?ng th?ng Donald Trump c?ng nh? các tác ??ng c?a các chính sách ?ó t?i th? gi?i nói chung, khu v?c ??ng Nam á và Vi?t Nam nói riêng. Các b?n sinh viên ??t ra nhi?u cau h?i thú v? dành cho GS. John Rennie Short và hào h?ng v?i nh?ng gi?i ?áp t? m?, c?n k? t? di?n gi?.

湖北快3计划网Ch? trì bu?i t?a ?àm là TS. Nguy?n Th? Thúy H?ng, Khoa CTQT&VN.

湖北快3计划网Tác gi?: Lê M?nh Qu?c-CT44B

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC