Sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao “?ón Mùa Hè Xanh v? nhà”

 Mùa hè xanh 2016″ c?a ?oàn Thanh niên và H?i Sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao là ch??ng trình t?p trung vào chu?i ho?t ??ng tình nguy?n ngay t?i H?c vi?n và các ??a ?i?m lan c?n trong th?i gian t? ngày 30/6/2016-07/7/2016. ?ay còn ???c coi là m? hình “tình nguy?n t?i ch?” mang l?i nhi?u hi?u qu? thi?t th?c và nh?n ???c nhi?u l?i khen ng?i, ?ánh giá cao t? Ban L?nh ??o và các th?y c? trong H?c vi?n.

“Mùa hè xanh 2016” -th? hi?n ph??ng cham “Charity begins at home”- b?i l? vi?c dành th?i gian ?? c?i thi?n chính n?i mình ?ang sinh s?ng, h?c t?p và làm vi?c ??i khi l?i thi?t th?c và y ngh?a h?n vi?c chúng ta c? “lên r?ng xu?ng bi?n” nh?ng r?i l?ng quên chính nh?ng th? than thu?c, g?n bó v?i b?n than mình. Bên c?nh ?ó, vi?c t? ch?c ch??ng trình ngay t?i khu?n viên H?c vi?n là m?t c? h?i giúp các b?n sinh viên ?óng góp xay d?ng m?i tr??ng h?c t?p và phong trào chung c?a H?c vi?n. ??ng th?i ?ay c?ng là m?t d?p y ngh?a ?? các b?n có th? giao l?u v?i nhau và tr?i nghi?m nhi?u h?n trong qu?ng ??i sinh viên c?a mình. Chính vì v?y, ch??ng trình ?? nh?n ???c s? ?ng h? r?t l?n t? phía các th?y c? và các b?n sinh viên trong H?c vi?n ngay t? nh?ng ngày ??u di?n ra.

1Edited

D? án “Góc xanh thanh niên” v?i g?n 800 cay xanh ???c tr?ng trong khu?n viên H?c vi?n

 

M?t trong nh?ng ho?t ??ng n?i b?t nh?t c?a “Mùa hè xanh 2016” là vi?c c?i t?o m? quan H?c vi?n v?i m?c ?ích t?o nên m?t m?i tr??ng h?c t?p, làm vi?c xanh – s?ch – ??p, than thi?n v?i sinh viên và cán b? nhan viên trong tr??ng. Ho?t ??ng c?i t?o m? quan H?c vi?n l?n này giúp t?o nên m?t “Mùa hè xanh” kh?ng nh?ng g?n g?i mà còn r?t thi?t th?c. Ho?t ??ng bao g?m hai ph?n chính: C?i t?o san tr??ng nh? vá ? gà, che ph? h? ga, làm b?ng ph?ng l?i ?i trong tr??ng… và lên y t??ng thi?t k? và th?c hi?n d? án “Góc xanh thanh niên” v?i g?n 800 cay xanh ???c tr?ng trong khu?n viên H?c vi?n. ?ay ???c coi là ?i?m nh?n c?a chi?n d?ch “Mùa hè xanh” n?m nay, b?i sau ho?t ??ng này, khi b??c vào h?c kì m?i, sinh viên và cán b? nhan viên H?c vi?n s? có nh?ng kho?ng “xanh” riêng, nh?m t?o c?m h?ng khi h?c t?p và làm vi?c t?i tr??ng, t? ?ó giúp nang cao y th?c b?o v? m?i tr??ng c?a m?i sinh viên H?c viên Ngo?i giao.

 

Kh?ng kém ph?n thi?t th?c và b? ích là ho?t ??ng t? ch?c các l?p sinh ho?t trong hè dành cho các bé t? 5 – 15 tu?i, là con em cán b? và nhan viên trong H?c vi?n. L?p h?c ???c t? ch?c h??ng t?i m?c ?ích mang t?i m?t kh?ng gian h?c t?p và vui ch?i b? ích v?i các ho?t ??ng nh? d?y hát, múa, t? ch?c trò ch?i v?n ??ng, v? tranh, d?y ti?ng Anh c? b?n và nang cao y th?c b?o v? m?i tr??ng cho các em.

2Edited

Các em nh? ???c tham gia các ho?t ??ng b? ích

Bên c?nh các ho?t ??ng trên, màu áo xanh c?a sinh viên tình nguy?n H?c vi?n Ngo?i giao còn mang ??n cho các gia ?ình b?nh nhi ?ang ?i?u tr? t?i b?nh vi?n Nhi trung ??ng nh?ng món quà y ngh?a. Nhóm sinh viên tình nguy?n ?? trao t?ng 30 su?t quà cho các b?nh nhi ?ang ?i?u tr? t?i khoa Th?n kinh, ??ng th?i, trao t?ng 100 su?t c?m mi?n phí cho các gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n. M?t b?a c?m chi?u – tuy giá tr? v?t ch?t tuy kh?ng nhi?u – nh?ng là m?t món quà thi?t th?c, ph?n nào chia s? ???c nh?ng gánh n?ng v?i gia ?ình và các bênh nhi, giúp các em có thêm ??ng l?c ?? chi?n ??u và chi?n th?ng b?nh t?t.

3Edited

Sinh viên tình nguy?n t?ng quà cho các b?nh nhi t?i b?nh vi?n Nhi trung ??ng

Bu?i l? t?ng k?t “Mùa hè xanh 2016” ?? di?n ra ngày 07/7 v?a qua, ?ánh d?u s? khép l?i c?a ch??ng trình n?m nay v?i l?i chia s?, nh?ng ti?t m?c ??c s?c ??n t? các em và các b?n tình nguy?n viên. T?i tham d? bu?i l?, GS.TS. Nguy?n Thái Yên H??ng – Phó Giám ??c H?c vi?n g?i l?i chúc m?ng t?i Ban t? ch?c ch??ng trình vì nh?ng k?t qu? ??t ???c và nh?n m?nh m? hình “tình nguy?n t?i ch?” c?n ???c nhan r?ng và phát tri?n h?n n?a c? trong và ngoài H?c vi?n.

“Mùa hè xanh 2016” ch?c ch?n s? là m?t ch??ng trình ?áng nh? ??i v?i th?y c?, Ban t? ch?c, các tình nguy?n viên và các em nh? tham gia ch??ng trình. Xin chan thành g?i l?i c?m ?n t?i s? ?ng h? c?a Ban l?nh ??o H?c vi?n, các Phòng, Ban, các th?y c?, các b?n tình nguy?n viên ?? giúp ?? Ban t? ch?c t?o nên m?t MùA Hè XANH thi?t th?c và ?áng nh?.

Bài vi?t: H?nh Mai

One thought on “Sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao “?ón Mùa Hè Xanh v? nhà”

  1. says:

    Perfect piece of work you have done, this internet site is really cool with wonderful information.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC