Sinh Viên H?c Vi?n Ngo?i Giao Tham D? Cu?c Thi Tranh Bi?n Thanh Niên Asean V? Nhan Quy?n N?m 2019

T? ngày 18-20/9/2019 v?a qua, ?oàn ??i bi?u Vi?t Nam ?? tham d? cu?c thi Tranh bi?n Thanh niên ASEAN v? Nhan quy?n n?m 2019 di?n ra t?i Bangkok, Thái Lan.

湖北快3计划网Cu?c thi Tranh bi?n Thanh niên ASEAN v? Nhan quy?n n?m 2019 v?i ch? ?? “Quan h? ??i tác ti?n b? vì s? b?n v?ng” là m?t ho?t ??ng th??ng niên ???c t? ch?c b?i ?y ban Liên chính ph? V? nhan quy?n ASEAN (AICHR). Cu?c thi là m?t trong chu?i các ho?t ??ng nh?m nang cao nh?n th?c c?a th? h? tr? ASEAN ??i v?i các v?n ?? v? nhan quy?n trong khu v?c. ?ay ?? l?n th? sáu cu?c thi ???c t? ch?c, v?i s? tham gia c?a 30 sinh viên xu?t s?c t? t?t c? 10 qu?c gia thành viên ASEAN.

?oàn ??i bi?u Vi?t Nam ch?p hình l?u ni?m cùng các ?oàn ??i bi?u qu?c t?

湖北快3计划网?oàn ??i bi?u Vi?t Nam tham d? cu?c thi do Phó V? tr??ng V? ASEAN, B? ngo?i giao, ?ng D??ng H?i H?ng làm tr??ng ?oàn, và là ??ng giám kh?o cho các phiên tranh bi?n; cùng v?i ?ó là các sinh viên ??n t? H?c vi?n Ngo?i giao: V? Thùy D??ng, sinh viên khoa Lu?t Qu?c t?; Tr?n ??c Thi?n, sinh viên khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao; ?ào Duy Tan, sinh viên khoa Truy?n th?ng và V?n hoá ??i ngo?i.

?oàn ??i bi?u Vi?t Nam theo th? t? t? trái qua: Sinh viên ?ào Duy Tan, Phó V? tr??ng D??ng H?i H?ng, Sinh viên V? Thu? D??ng và Sinh viên Tr?n ??c Thi?n

湖北快3计划网Trong 03 ngày di?n ra, các thanh niên ASEAN ?? tham gia vào các phiên tranh bi?n v? cùng s?i n?i v?i các ch? ??: (i) Gi?i h?n s? l??ng khách du l?ch ??n th?m các v??n qu?c gia; (ii) Trách nhi?m hình s? ??i v?i tr? v? thành niên t? 16-18 tu?i; (iii) Vi?c th?c thi pháp lu?t v? thu? carbon ? ASEAN; (iv) H?p pháp hoá các ch? ph?m có ngu?n g?c c?n sa trong y h?c; (v) Quy?n giám sát vi?c s? d?ng Internet c?a chính ph?.

湖北快3计划网T?i cu?c thi, c? ba sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao ??u ?? có nh?ng ph?n thi tranh bi?n xu?t s?c, ?? l?i ?n t??ng sau s?c ??i v?i ban giám kh?o và khán gi? tham d?.

湖北快3计划网Khi ???c h?i v? c?m nh?n c?a mình v? cu?c thi, b?n Tr?n ??c Thi?n, chia s?: “Cu?c thi Tranh bi?n Thanh niên ASEAN v? Nhan quy?n n?m 2019 là m?t c? h?i ?? các b?n tr? nh? mình ???c có thêm nh?ng ki?n th?c b? ích v? các ho?t ??ng nhan quy?n t?i ASEAN, ??ng th?i có th? c?t lên ti?ng nói v? các ch? ?? ?ang mang tính th?i s? c?a khu v?c. Mình c?m th?y ?i?u quan tr?ng nh?t mà mình có ???c khi tham d? cu?c thi ?ó là ???c g?p g? các b?n tr? trong khu v?c, ???c l?ng nghe các y ki?n c?a h? và cùng bàn lu?n v? các v?n ?? toàn c?u.”

?oàn ??i bi?u Vi?t Nam ch?p hình l?u ni?m

湖北快3计划网Trong khu?n kh? cu?c thi, các thí sinh còn có c? h?i tham gia vào các ho?t ??ng bên l? nh? t?a ?àm “Các v?n ?? v? nhan quy?n trong khu v?c ASEAN”, tham quan S? giao d?ch ch?ng khoán Thái Lan (SET) và Trung tam phát tri?n chau á-Thái Bình D??ng v? ng??i khuy?t t?t (APCD). Th?ng qua ch??ng trình, sinh viên H?c vi?n ?? có thêm hi?u bi?t ??i v?i các ho?t ??ng v? Nhan quy?n ?ang ???c th?c hi?n trong khu v?c nh?m ??t ???c các m?c tiêu v? phát tri?n b?n v?ng c?a Liên H?p Qu?c (SDGs).

?oàn ??i bi?u Vi?t Nam cùng các ??i bi?u qu?c t? t?i Trung tam phát tri?n chau á-Thái Bình D??ng v? ng??i khuy?t t?t (APCD)

Thành viên ?oàn ??i bi?u Vi?t Nam th?o lu?n v? các ch? ?? tranh bi?n

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC