SINH VIêN H?C VI?N NGO?I GIAO VI?NG L?NG CH? T?CH H? CHí MINH

Nhan k? ni?m 129 n?m ngày sinh nh?t Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 71 n?m Ngày Ch? t?ch H? Chí Minh ra l?i kêu g?i thi ?ua ái qu?c (11/6/1948 – 11/6/2019), ??ng u? B? k?t h?p cùng ?oàn Thanh niên B? Ngo?i giao t? ch?c vi?ng L?ng Ch? t?ch H? Chí Minh.

Trong kh?ng khí trang nghiêm, các cán b?, ?oàn viên ?? th? hi?n lòng t?n kính, t??ng nh? t?i c?ng lao c?a v? l?nh t? v? ??i H? Chí Minh. ??i di?n cho H?c vi?n, 50 sinh viên Ngo?i giao ?? tham gia ho?t ??ng này, v?i lòng bi?t ?n sau s?c vì nh?ng c?ng lao mà ch? t?ch H? Chí Minh ?? mang l?i cho t? qu?c và nhan dan.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC