Sinh viên K43 tham d? t?a ?àm Xu h??ng vi?c làm trong t??ng lai

湖北快3计划网Sáng ngày 14/10/2019, t?i H?i tr??ng A, H?c vi?n Ngo?i giao, Khoa ti?ng Anh ?? t? ch?c bu?i to? ?àm “Xu h??ng vi?c làm trong t??ng lai” v?i s? tham gia c?a g?n 300 sinh viên khóa 43. V?i s? g?n g?i, nhi?t huy?t và chan thành, di?n gi? Ph?m Tu?n Tú, nguyên là Phó T?ng Giám ??c, Phó Ch? t?ch C?p cao Ngan hàng Citibank và TS. Tr?n Th? Thanh Liên, Phó Tr??ng Khoa Ti?ng Anh, H?c vi?n Ngo?i giao ?? mang ??n cho sinh viên nh?ng góc nhìn sau s?c nh?t v? xu h??ng vi?c làm trong t??ng lai c?ng nh? v? bài h?c giá tr? c?a b?n than.

湖北快3计划网T?i bu?i t?a ?àm, ?ng Ph?m Tu?n Tú ?? chia s? nh?ng tr?i nghi?m c?a mình v? các ngành ngh?, v? trí ?ng t?ng n?m gi?, t? ?ó ?ng ?? ?úc k?t ra nhi?u kinh nghi?m x??ng máu v? cách t?o giá tr? c?a b?n than, ?ng nh?n m?nh r?ng ngay t? bay gi?, sinh viên h?y t?o cho chính mình giá tr? c?a b?n than và ph?i lu?n trau d?i nó b?ng cách kh?ng ng?ng h?c t?p và tích l?y kinh nghi?m. Sinh viên c?n lu?n s?n sàng làm nh?ng c?ng vi?c nh? nh?t, ??n gi?n nh?t và thay vì gi?u ngh? thì h?y s?n sàng chia s? và giúp ?? ng??i khác nhi?u h?n n?a. B?n cho ?i nh?ng ?i?u r?t gi?n d?, bình th??ng, nh?ng cái b?n nh?n ???c còn ?áng giá h?n g?p ngàn l?n.

Bên c?nh ?ó, TS. Tr?n Th? Thanh Liên, Phó Tr??ng Khoa Ti?ng Anh c?ng ?? chia s? cho sinh viên v? cau chuy?n h?c su?t ??i và làm th? nào ?? kh?ng ch? là b?t k?p v?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a khoa h?c c?ng ngh? mà còn là ch? ??ng thay ??i ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a th?i ??i.

Bu?i t?a ?àm c?ng là c? h?i ?? các b?n sinh viên g?p g?, trao ??i và chia s? v?i di?n gi? nh?ng b?n kho?n, tr?n tr? v? các v?n ?? liên quan ??n vi?c làm, tích l?y tri th?c và n?m b?t các c? h?i c?a th?i ??i c?ng ngh? 4.0.

Th?ng qua bu?i t?a ?àm, sinh viên K43 ?? có góc nhìn sau s?c h?n v? vi?c làm trong t??ng lai và t? ?ó n? l?c h?n n?a trong h?c t?p, nghiên c?u và tích c?c trau d?i b?n than. Các b?n sinh viên c?ng bày t? mong mu?n ???c tham gia nhi?u bu?i t?a ?àm b? ích nh? th? này n?a trong t??ng lai.

Sinh viên K43 tham d? t?a ?àm Xu h??ng vi?c làm trong t??ng lai

湖北快3计划网?ng Ph?m Tu?n Tú, nguyên là Phó T?ng Giám ??c, Phó Ch? t?ch C?p cao Ngan hàng Citibank chia s? v?i sinh viên? v? kinh nghi?m làm vi?c và trau d?i giá tr? cho b?n than

Sinh viên chia s? v? nh?ng b?n kho?n, tr?n tr? c?a mình và ??t các cau h?i cho di?n gi?

湖北快3计划网Sinh viên K43 ch?p ?nh k? ni?m v?i di?n gi?

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC