Sinh viên Khoa Ti?ng Anh tham d? H?i th?o “Phòng ch?ng bu?n bán ??ng v?t hoang d?” t?i Trung tam Hoa K?

湖北快3计划网Chi?u ngày 3/10/2019, sinh viên Khoa ti?ng Anh – H?c vi?n Ngo?i giao (HVNG) ?? tham d? bu?i t?a ?àm v? “Phòng ch?ng bu?n bán ??ng v?t hoang d?” do Trung tam Hoa K? – ??i s? quán Hoa K? t?i Hà N?i t? ch?c. Bu?i t?a ?àm nh?m nang cao nh?n th?c c?a gi?i tr? v? n?n bu?n l?u và v?n chuy?n trái phép các loài ??ng v?t quy hi?m vào Vi?t Nam ?? tiêu th? ho?c ?? trung chuy?n sang ?i?m tiêu th? cu?i. Tham d? t?a ?àm có ngài Daniel J. Kritenbrink – ??i s? H?p ch?ng qu?c Hoa K? t?i Vi?t Nam; ngài Mpetjane Kgaogelo Lekgolo – ??i s? n??c C?ng hòa Nam Phi t?i Vi?t Nam; và ngài Steph Lysaght – Phó ??i s? V??ng qu?c Anh t?i Vi?t Nam.

Ti?n s? David Lawson, ??i di?n cho C? quan Phát tri?n qu?c t? Hoa K?, chia s? v?i gi?i tr? Vi?t Nam v? nh?ng cách gi?m thi?u nhu c?u tiêu th? các s?n ph?m có ngu?n g?c ??ng v?t hoang d? quy hi?m

Bu?i t?a ?àm di?n ra trong kh?ng khí s?i n?i và c?i m? c?a các di?n gi?. Trao ??i v?i phóng viên, v?i các b?n tr? và sinh viên Khoa ti?ng Anh, ngài Steph Lysaght – Phó ??i s? V??ng qu?c Anh t?i Vi?t Nam nh?n m?nh hi?n tr?ng c?a vi?c s?n b?t các ??ng v?t quy hi?m vì nh?ng l?i ??n ?oán v? tác d?ng “th?n kì” c?a chúng. Ngài c?ng cho bi?t r?ng Th? t??ng Anh Boris Johnson m?i ?ay c?ng ?? gi?i thi?u m?t qu? b?o v? sinh thái m?i tr? giá h?n 220 tri?u b?ng Anh, và ngài c?ng kh?ng ??nh r?ng chính ph? Anh lu?n sát cánh cùng Vi?t Nam trong vi?c b?o v? các cá th? ??ng v?t quy hi?m. Các di?n gi? khác c?ng chia s? các s? li?u tiêu bi?u v? tình hình bu?n l?u và v?n chuy?n trái phép t?i Vi?t Nam. Bà Nguy?n H??ng, ??i di?n c?a T? ch?c B?o t?n ??ng v?t hoang d? Vi?t Nam (WCS) và bà Nguy?n Ph??ng Dung, ??i di?n c?a Trung tam Giáo d?c Thiên nhiên Vi?t Nam (ENV) cho r?ng hi?n t??ng rao bán ph? bi?n tràn lan s?n ph?m có ngu?n g?c t? ??ng v?t hoang d? là do nhu c?u và ni?m tin vào nh?ng tác d?ng ch?a ???c khoa h?c ch?ng minh c?a con ng??i. Tuy v?y, hai bà ?ánh giá cao n? l?c c?a vi?c th?c thi pháp lu?t ? Vi?t Nam trong vi?c phòng ch?ng t?i ph?m bu?n l?u và hoan nghênh n? l?c c?a c?ng ??ng trong vi?c chung tay ??y lùi và phòng ch?ng t? n?n bu?n bán ??ng v?t hoang d?.

Sinh viên Khoa ti?ng Anh ch?p ?nh k? ni?m t?i Trung tam Hoa K?

Bu?i t?a ?àm ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p cho nh?ng ng??i tham gia th?o lu?n nói chung và cho sinh viên Khoa ti?ng Anh nói riêng. Th?ng qua ?ó, sinh viên Khoa ti?ng Anh ?? có m?t cái nhìn sau s?c h?n v? n?n bu?n l?u và v?n chuy?n trái phép ??ng v?t hoang d? quy hi?m, ??ng th?i nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a m?i cá nhan trong vi?c b?o v? và ng?n ch?n t? n?n này. Các b?n sinh viên c?ng bày t? mong mu?n ???c tham gia nhi?u bu?i trò chuy?n do Trung tam Hoa K? t? ch?c trong t??ng lai.

Th?c hi?n: ??c Minh

?nh: ??c Anh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC