Sinh viên ngành Ng?n ng? Anh, Khóa 46 – H? ?ào t?o Ch?t l??ng cao th?m Trung tam Hoa K?

Chi?u ngày 30/9/2019, Khoa ti?ng Anh – H?c vi?n Ngo?i giao ?? t? ch?c chuy?n th?m Trung tam Hoa K? (TTHK) cho các em sinh viên chuyên ngành Ng?n ng?? Anh, H? ?ào t?o Ch?t l??ng cao khóa 46 (l?p TA46C).

Chuy?n th?m ?? giúp các em sinh viên ti?p c?n và khám phá ngu?n tri th?c phong phú t?i TTHK, ??ng th?i t?o c? h?i cho các em?tìm hi?u, trau d?i ki?n th?c và nang cao k? n?ng m?m th?ng qua các ho?t???ng t?i TTHK nh? các?cau l?c b?, ho?t ??ng ng?n ng? và v?n hóa. Cùng v?i s? h? tr? t?n tình c?a th?y ch? nhi?m khoá Lê V?n Khánh, các em sinh viên ?? có cái nhìn t?ng quan h?n v? v?n hoá th? gi?i, ??c bi?t là v?n hoá M? . Các em sinh viên cho bi?t “kh?ng gian h?c t?p t?i TTHK là m?t kh?ng gian ly t??ng cho vi?c h?c t?p, nghiên c?u c?ng nh? tìm ki?m nh?ng ?i?u m?i m? và thú v? t?i n??c M? thu nh? này”.

Sinh viên l?p TA46C, h? ?T ch?t l??ng cao ch?p ?nh l?u ni?m t?i TTHK

Khi ??ng ky làm thành viên c?a TTHK, các em sinh viên s? nh?n ???c l?ch trình v? các ho?t ??ng ng?n ng? và v?n hóa c? th? hàng tháng. ??ng th?i, các em c?ng ???c c?p nh?t các th?ng tin liên quan t?i c? h?i ngh? nghi?p, h?c b?ng ng?n và dài h?n c?a TTHK và c?a ??i s? quán Hoa K? t?i Hà N?i. Ngoài ra, các em c?ng có nh?ng c? h?i th?c t?p t?i TTHK ?? tr?i nghi?m c?ng vi?c và trau d?i k? n?ng ti?ng Anh.

湖北快3计划网Trung tam Hoa K? là m?t trung tam v?n hóa tr?c thu?c ??i s? quán Hoa K? t?i Vi?t Nam, h? tr? mi?n phí các ch??ng trình và th?ng tin chuyên bi?t, chính xác và ?áng tin c?y v? Hoa K? cho c?ng chúng Vi?t Nam, ??c bi?t th?ng qua các ngu?n tài li?u ?i?n t?. ??i v?i sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao, TTHK là m?t kho tàng kh?ng l? v? tri th?c, v?n hóa và c?ng là n?i ?? các em giao l?u h?c h?i ng?n ng? và tìm ki?m c? h?i h?c t?p cao h?n, nghiên c?u cho vi?c h?c lên cao và vi?c làm sau khi ra tr??ng./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC