Sinh viên Ngo?i Giao tìm hi?u v? “N?n c?ng nghi?p sáng t?o ngh? thu?t”

?Sáng 24/4/2019, Khoa Kinh t? Qu?c t? H?c vi?n Ngo?i giao ?? ch? trì t? ch?c bu?i T?a ?àm v? “N?n c?ng nghi?p sáng t?o V?n hóa ?úng ngh?a t?i Vi?t Nam” v?i s? tham d? c?a khách m?i ??c bi?t, ??o di?n Vi?t Tú cùng hàng tr?m sinh viên Ngo?i giao.

<Toàn c?nh bu?i H?i th?o>

T?i d? và ch? trì t?i s? ki?n có PGS.TS ??ng Hoàng Linh, Tr??ng khoa Kinh t? Qu?c t?; và các cán b?, gi?ng viên c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

?< PGS.TS ??ng Hoàng Linh phát bi?u t?i s? ki?n>

V?i t?m hi?u bi?t và v?n kinh nghi?m phong phú, c?ng là ng??i tiên phong trong l?nh v?c b?o t?n và qu?ng bá các sáng t?o ngh? thu?t, ??o di?n Vi?t Tú ?? th?i l?a c?m h?ng cho các b?n tr? ngo?i giao các n?i dung chuyên sau v? giá tr? c?a n?n c?ng nghi?p v?n hóa và th?c ti?n t?i Vi?t Nam.

<??o di?n Vi?t Tú chia s? t?i s? ki?n>

??o di?n Vi?t Tú kh?ng ??nh, các giá tr? v?n hóa ngh? thu?t dan t?c góp ph?n c?ng c? t?m ?nh h??ng c?a qu?c gia. V?n hóa ngh? thu?t chính là m?t quy?n l?c m?m có m?i quan h? t??ng quan v?i Chính tr? Ngo?i giao và Kinh t?. ?i?u này ???c th? hi?n r? nét qua chi?n l??c qu?ng bá t?o nên các d?u ?n v?n hóa có t?m ?nh h??ng c?a m?t s? n??c ph??ng Tay và chau á.

< Chia s? c?a ??o di?n Vi?t Tú thu hút s? quan tam ??c bi?n c?a các b?n sinh viên Ngo?i giao>

Theo ?ó, trong b?i c?nh x? h?i hi?n nay, s? xu?t hi?n tràn làn c?a các tr??ng trình bi?u di?n ngh? thu?t v?n hóa kh?ng ???c ki?m tra ch?t ch? v? ch?t l??ng hay hàng lo?t các s? ki?n truy?n th?ng, qu?ng cáo c?a các nh?n hàng ?? làm ng??i dan quen d?n v?i vi?c th??ng th?c mi?n phí các tác ph?m ngh? thu?t. Nh?ng nguyên nhan trên t?o thói quen tiêu dùng kh?ng b? ti?n cho vi?c th??ng th?c các sáng t?o ngh? thu?t, ??y ng??i ngh? s? vào ng? c?t c?a s? sáng t?o, là nguyên ?? t?o ra s? h?n ch? trong ngành c?ng nghi?p sang t?o trong ngh? thu?t và ho?t ??ng kinh t? trong l?nh v?c v?n hóa.

Bên c?nh ?ó, hành lang pháp ly ch?a ???c hoàn thi?n, thi?u ch? tài b?o v? quy?n s? h?u trí tu? là m?t rào c?n l?n, làm h?n ch? ??ng l?c sáng t?o c?a các ngh? s?.

Th?c tr?ng trên là m?t nút th?t c?n ???c g?, ??c bi?t là t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Theo di?n gi? Vi?t Tú, chúng ta có th? ??ng tr??c nguy c? tr? thành “?i?m mù” trong sáng t?o ngh? thu?t. ?i?u này c?ng là ly gi?i cho s? thi?u v?ng các show di?n l?n t? các ngh? s? tên tu?i l?ng danh qu?c t? t?i th? tr??ng n??c ta. Vì v?y, vi?c nang cao nh?n th?c c?a các b?n tr? nói riêng và ng??i dan nói chung song song v?i quá trình hoàn thi?n th? ch? v? b?o v? s? h?u trí tu? ??i v?i các thành qu? sáng ngh? thu?t là quan tr?ng h?n bao gi? h?t.

Qua chia s? c?i m? cùng v?i ph?n h?i ?áp s?i n?i v?i các b?n sinh viên cùng nh?ng d?n ch?ng sinh ??ng, ??o di?n Vi?t Tú ?? kh?i d?y s? quan tam ham h?c h?i và m? r?ng nh?ng th?ng tin ?a chi?u t? các b?n tr? ngo?i giao

<Sinh viên Ngo?i giao và di?n gi? ch?p ?nh k? ni?m sau h?i th?o>

?ay là l?n th? hai liên ti?p trong hai n?m v?a qua ??o di?n Vi?t Tú có các bu?i chia s? v?i sinh viên Ngo?i giao. Bu?i t?a ?àm ?? di?n ra th?c s? s?i n?i, h?p d?n và y ngh? v?i sinh viên Khoa Kinh t? Qu?c t?, H?c vi?n Ngo?i giao, v?i m?t lo?t các trao ??i h?c thu?t và th?c ti?n v? vi?c tranh ki?n s? h?u trí tu? trong l?nh v?c sáng t?o ngh? thu?t, gi?i pháp nang cao nh?n th?c coi trong b?n quy?n tác gi?, c? ch? hoàn thi?n hành lang pháp lu?t th?ng qua các án l? và ph??ng th?c kinh doanh trong l?nh v?c ngh? thu?t.

PGS.TS ??ng Hoàng Linh cho bi?t: “Các s? ki?n t??ng t? nh?m mang ??n cho các b?n tr? ngo?i giao cái nhìn m?i m?, ?ánh giá toàn di?n lu?t ch?i chung trong quá trình H?i nh?p kinh t? qu?c t? c?a ??t n??c trên nhi?u góc ?? kinh t?, v?n hóa và kinh doanh sáng t?o ngh? thu?t và ho?t ??ng kinh t? trong l?nh v?c v?n hóa”

S? Hùng – KTQT

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC