Tan sinh viên Khóa 46 tham gia t?a ?àm “Phong cách giao ti?p”

Vào ngày 01/10/2019 v?a qua, t?i phòng Khánh ti?t H?c vi?n Ngo?i giao ?? di?n ra bu?i t?a ?àm v?i ch? ?? “Phong cách giao ti?p” do Ban ?ào t?o ch? trì t? ch?c. ?ay là bu?i t?a ?àm dành riêng cho tan sinh viên Khóa 46, nh?m ?em ??n cho các b?n c? h?i c?i thi?n k? n?ng m?m khi b??c vào m?i tr??ng ??i h?c.

Toàn c?nh bu?i t?a ?àm

Di?n gi? c?a bu?i t?a ?àm “Phong cách giao ti?p湖北快3计划网” là Hu?n luy?n viên Tr?n Th? Minh H?i, Ph? trách chuyên m?n và ?ào t?o Ch??ng trình Làm ch? Gi?ng nói – I Love My Voice tr?c thu?c C?ng ty TNHH ?ào t?o và H? tr? Giáo d?c 2A&H, Gi?ng viên th?nh gi?ng t?i các c?ng ty ?ào t?o và T? v?n doanh nghi?p, C?ng ty ?ào t?o Unicom, Vi?n Qu?n tr? Kinh doanh FPT.

Hu?n luy?n viên Tr?n Th? Minh H?i – Di?n gi? t?a ?àm “Phong cách giao ti?p”

湖北快3计划网Bu?i t?a ?àm mang l?i nhi?u ki?n th?c và kinh nghi?m ??n t? chuyên gia c?ng nh? các ph??ng pháp ?? m?i cá nhan hình thành ???c phong cách giao ti?p c?a riêng mình. V?i cách truy?n ??t hài h??c, g?n g?i, di?n gi? Tr?n Th? Minh H?i ?? gi?i thi?u cho các b?n sinh viên t?m quan tr?ng c?a tác phong hình ?nh, các y?u t? th? hi?n tác phong hình ?nh.

Bên c?nh ?ó, các ho?t ??ng nh? th?c hành tác phong t? tin, chuyên nghi?p và th?c hành xay d?ng k? ho?ch thay ??i b?n than c?ng ???c ?an xen xuyên su?t bu?i t?a ?àm. Tan sinh viên K46 ?? h?c cách ?i, cách ??ng tr??c ?ám ??ng, cách c??i chuyên nghi?p, h?c v? dáng ng?i, dáng ?? tay sao cho l?ch s?. ??ng? th?i, nh?ng quy chu?n v? b?t tay, chào h?i, trang ph?c, v? kho?ng cách trong giao ti?p… ?? ???c Hu?n luy?n viên Tr?n Th? Minh H?i ch? d?n v? cùng chi ti?t.

Tan sinh viên nhi?t tình h??ng ?ng các ho?t ??ng th?c hành c?a bu?i t?a ?àm

Sinh viên ??t cau h?i, chia s? quan ?i?m v? phong cách giao ti?p

Trong bu?i t?a ?àm, các b?n tan sinh viên K46 ?? h??ng ?ng các ho?t ??ng th?c hành r?t nhi?t tình, hào h?ng. Bu?i chia s? v?i ch? ?? “Phong cách giao ti?p” ?? góp ph?n trang b? thêm cho tan sinh viên nhi?u k? n?ng b? ích, th?c t?. ?ó chính là hành trang c? b?n c?a th? h? tr? trong b??c ??u ti?p c?n v?i ngành Ngo?i giao.

M?t s? hình ?nh c?a bu?i t?a ?àm “Phong cách giao ti?p”.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC