[TH?NG BáO] CHíNH TH?C PHáT ??NG CU?C THI THI?T K? LOGO Và B? NH?N DI?N TH??NG HI?U 60 N?M H?C VI?N NGO?I GIAO – DAV’S ICON

DAV’s ICON là ch??ng trình l?n ??u tiên ???c t? ch?c nh?m l?a ch?n ra ph??ng án logo phù h?p nh?t và ??ng b? nh?n di?n trên các s?n ph?m liên quan ??n chu?i ho?t ??ng k? ni?m 60 n?m thành l?p H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam. Chi ti?t v? th? l? và gi?i th??ng xem t?i:?

1?????I T??NG D? THI:
M?i cá nhan và nhóm (kh?ng quá 03 thành viên) t?? 16 tu?i tr? lên hi?n ?ang sinh s?ng, h?c t?p và làm vi?c trên ??a bàn thành ph? Hà N?i.

2???H? S? D? THI:
Toàn b? h? s? d? thi g?i v? hòm mail: doanthanhnienhvng@gmail.com tr??c ngày 11/7/2019
H? s? d? thi VòNG 1 bao g?m:
???01 ??n ??ng ky d? thi theo m?u c?a BTC (.doc) ()
???01 M? t? y t??ng thi?t k? (kh?ng quá 500 t?) (.doc)
??湖北快3计划网?01 B?n thi?t k? (g?m 2 phiên b?n logo có màu và ?en tr?ng) (.pdf).

3???L? TRìNH CU?C THI:
???Nh?n bài d? thi: 15/6/2019 – 10/7/2019.
???Bình ch?n online: 12/7/2019 – 19/7/2019.
???C?ng b? top 5 tác ph?m l?t vào Chung k?t: 21/7/2019 (d? ki?n).
??湖北快3计划网?Chung k?t và Trao gi?i: 25/7/2019 (d? ki?n).

4???GI?I TH??NG:
???01 Gi?i nh?t: Ti?n m?t 10.000.000?, Cúp l?u ni?m, 01 B? quà t?ng k? ni?m 60 n?m thành l?p H?c vi?n.
???01 Gi?i Logo ???c yêu thích nh?t: Ti?n m?t 3.000.000?, 01 B? quà t?ng k? ni?m 60 n?m thành l?p H?c vi?n.
???03 thí sinh còn l?i trong Vòng Chung k?t: Ti?n m?t 1.000.000?, 01 B? quà t?ng và nhi?u voucher h?p d?n khác t? nhà tài tr?.
________________________
CU?C THI THI?T K? LOGO 60 N?M HV NGO?I GIAO
??Fanpage: Kênh th?ng tin H?c vi?n Ngo?i giao – DAV Official
??Website:?
??Email ??ng ky d? thi: doanthanhnienhvng@gmail.com
??Hotline: 0912215604 (M.Quang) – 0367894931 (T.V?n)

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC