TH?NG BáO Ch??ng trình “??i gi?y l?y cay”

TH?NG BáO

Ti?p n?i thành c?ng c?a ch??ng trình “??i gi?y l?y cay” c?a các n?m tr??c, Th? vi?n và Cau l?c b? B?n yêu sách DAV ti?p t?c t? ch?c ch??ng trình “Eco-books 2019” nh?m h??ng t?i m?c tiêu “Hành ??ng nh?, thay ??i l?n”, góp ph?n vào phong trào tuyên truy?n, xay d?ng y th?c c?a sinh viên v? b?o v? m?i tr??ng, ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u; ??ng th?i giúp sinh viên có th? ti?t ki?m chi phí mua sách v?, tài li?u h?c t?p b?ng vi?c trao ??i các sách, báo, t?p chí… c? ?? qua s? d?ng.

??i t??ng tham gia

  • Sinh viên, gi?ng viên và cán b?, nhan viên H?c vi?n Ngo?i giao;
  • Thành viên CLB B?n yêu sách DAV và c?ng tác viên tham gia ch??ng trình;
  • Các cá nhan, t? ch?c, ?oàn th? quan tam t?i ch??ng trình và v?n ?? m?i tr??ng.

Th?i gian, ??a ?i?m

  • Th?i gian: 8h – 17h ngày 17/09/2019
  • ??a ?i?m: San th? ch?t H?c vi?n Ngo?i giao

?TH? VI?N H?C VI?N NGO?I GIAO

 

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC