TH?NG BáO ?I?M TRúNG TUY?N H? ??I H?C CHíNH QUY N?M 2019

H?C VI?N NGO?I GIAO

H?I ??NG TUY?N SINH ??I H?C

H? CHíNH QUY N?M 2019

Hà N?i, ngày 09 tháng 8 n?m 2019

TH?NG BáO

?I?M TRúNG TUY?N H? ??I H?C CHíNH QUY N?M 2019

STT

Ngành

M? ngành

M? t? h?p

?i?m trúng tuy?n

Tiêu chí ph? 1

Tiêu chí ph? 2

1

Quan h? qu?c t? 7310206

A01

25.1

Ti?ng Anh: 9.4

NV1-NV4

D01

25.1

Ti?ng Anh: 9.4

NV1-NV4

D03

25.1

Ti?ng Pháp: 9.4

NV1-NV4

2

Kinh t? qu?c t?

7310106

A00

24.85

Toán: 8.8

NV1-NV3

A01

24.85

Ti?ng Anh: 8.8

NV1-NV3

D01

24.85

Ti?ng Anh: 8.8

NV1-NV3

3

Lu?t qu?c t? 7380108

A01

23.95

Ti?ng Anh: 7.4

NV1-NV3

D01

23.95

Ti?ng Anh: 7.4

NV1-NV3

4

Truy?n th?ng qu?c t?

7320107

A01

25.2

Ti?ng Anh: 8.8

NV1-NV2

D01

25.2

Ti?ng Anh: 8.8

NV1-NV2

D03

25.2

Ti?ng Pháp: 8.8

NV1-NV2

5

Ng?n ng? Anh

7220201

D01

33.25

Ti?ng Anh: 9.2

NV1-NV5

* Thí sinh tra c?u k?t qu? t?i ?ay:

L?u y:

  1. Tiêu chí ph?: Trong tr??ng h?p s? thí sinh ??t ng??ng ?i?m trúng tuy?n v??t quá ch? tiêu m? xét tuy?n, các thí sinh b?ng ?i?m xét tuy?n ? cu?i danh sách s? ???c xét trúng tuy?n theo các tiêu chí ph? theo th? t? l?n l??t nh? sau:

(1) ?i?m m?n Toán (v?i t? h?p xét tuy?n A00), ?i?m m?n Ngo?i ng? (v?i t? h?p xét tuy?n A01, D01, D03);

(2) Th? t? nguy?n v?ng c?a thí sinh (?u tiên thí sinh có nguy?n v?ng cao h?n) theo Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2019.

  1. ?i?m xét tuy?n ???c tính nh? sau:

– ??i v?i các ngành có t? h?p m?n thi dùng ?? xét tuy?n kh?ng nhan h? s? (ngành Quan h? qu?c t?, Truy?n th?ng qu?c t?, Kinh t? qu?c t?, Lu?t qu?c t?), ?i?m xét tuy?n là t?ng ?i?m c?a 3 m?n thi c?ng v?i ?i?m ?u tiên ??i t??ng, khu v?c theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o. M?c ?i?m ???c làm tròn ??n hai ch? s? th?p phan.

– ??i v?i ngành Ng?n ng? Anh湖北快3计划网 tính trên thang ?i?m 40, m?n Ti?ng Anh tính h? s? 2, m?n Toán và Ng? v?n tính h? s? 1. M?c ?i?m ???c làm tròn ??n hai ch? s? th?p phan.

  1. Thí sinh trúng tuy?n ngành Quan h? qu?c t? kh?i A01 và D01 ???c phép l?a ch?n ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung Qu?c là m?n Ngo?i ng? trong th?i gian h?c t?p t?i H?c vi?n. Thí sinh ??ng ky nguy?n v?ng vào ngày n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT Qu?c gia 2019.
  2. Thí sinh trúng tuy?n n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT Qu?c gia 2019 (b?n chính) cho H?c vi?n ?? xác nh?n nh?p h?c.

– Th?i gian: T? ngày 11/8/2019 ??n tr??c 17h00 ngày 15/8/2019 (theo d?u b?u ?i?n n?u n?p qua b?u ?i?n), trong gi? hành chính (sáng: t? 08h30 – 11h30, chi?u: t? 14h00 – 17h00). Quá th?i h?n trên, nh?ng thí sinh kh?ng n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi ???c coi là t? ch?i nh?p h?c và s? b? h?y k?t qu? trúng tuy?n.

– ??a ?i?m: Phòng ?ào t?o ??i h?c (P.203, Nhà A), H?c vi?n Ngo?i giao, s? 69, ph? Chùa Láng, ph??ng Láng Th??ng, qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

  1. Các thí sinh trúng tuy?n nh?n Gi?y báo trúng tuy?n/H??ng d?n nh?p h?c khi ??n n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi. ??i v?i các thí sinh n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi qua b?u ?i?n, khi g?i c?n b? sung 01 phong bì dán s?n tem, ghi r? ??a ch? và s? ?i?n tho?i ng??i nh?n ?? H?c vi?n g?i Gi?y báo trúng tuy?n/H??ng d?n nh?p h?c. Sau ngày 20/8/2019, n?u thí sinh trúng tuy?n ch?a nh?n ???c Gi?y báo trúng tuy?n, xin vui lòng liên h? Phòng ?ào t?o ??i h?c theo s? máy: (024) 3834.4540 (máy l? 2203) ho?c hotline: 0943.482.840 ?? ???c gi?i quy?t. Chi ti?t v? th? t?c nh?p h?c xem t?i ?ay.
  2. T? n?m 2012, H?c vi?n Ngo?i giao tri?n khai Ch??ng trình ?ào t?o Ch?t l??ng cao ngành Quan h? qu?c t?, Kinh t? qu?c t?, Lu?t qu?c t?, Truy?n th?ng qu?c t? và ngành Ng?n ng? Anh. Thí sinh trúng tuy?n vào các ngành trên n?u có nguy?n v?ng tham gia Ch??ng trình ?ào t?o Ch?t l??ng cao tr?c ti?p làm ??n ??ng ky tham gia Ch??ng trình ?ào t?o Ch?t l??ng cao (theo M?u ?ính kèm) và n?p ??n khi ??n làm th? t?c xác nh?n nh?p h?c.

H?c vi?n d? ki?n ki?m tra ??u vào Ch??ng trình ?ào t?o Ch?t l??ng cao vào th? Ba, ngày 27/8/2019. ?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t v? ch??ng trình ?ào t?o này, các thí sinh trúng tuy?n theo d?i các th?ng báo trên trang th?ng tin ?i?n t? c?a H?c vi?n: www.niuyangyzc.com ho?c g?i ?i?n tho?i tr?c ti?p theo s? máy: (024) 3834.4540 (máy l? 2203) ho?c hotline: 0943.482.840.

  1. H?c vi?n t? ch?c T?a ?àm “K46 và nh?ng ?i?u c?n bi?t” nh?m h? tr? thí sinh trúng tuy?n chu?n b? nh?p h?c vào 09h30 sáng th? Hai, ngày 12/8/2019. Th?ng tin chi ti?t xem t?i ?ay.
  2. H??ng d?n th? t?c nh?p h?c h? ??i h?c Chính quy n?m 2019 xem t?i ?ay.

湖北快3计划网Tran tr?ng th?ng báo./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC