TH?NG BáO: Dùng th? 03 CSDL EBSCO và ph?n m?m tìm ki?m t?p trung EDS

湖北快3计划网Nh?m t?ng c??ng ngu?n l?c th?ng tin ph?c v? nhu c?u h?c t?p, gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c c?a gi?ng viên và sinh viên, Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao ?? ph?i h?p v?i c?ng ty D&L tri?n khai ch??ng trình dùng th? 03 b? C? s? d? li?u c?a H?ng EBSCO – m?t trong nh?ng nhà cung c?p hàng ??u trên th? gi?i v? C? s? d? li?u.

  1. Gi?i thi?u v? các c? s? d? li?u dùng th?:
  • Academic Search Complete: là m?t b? s?u t?p l?n cung c?p h?n 6.300 t?p chí toàn v?n toàn di?n trên th? gi?i v?i ch? ?? ?a d?ng, nhi?u l?nh v?c: K? thu?t, sinh h?c, hóa h?c, lu?t, khoa h?c và c?ng ngh? ….
  • Business Source Complete: B? CSDL t?p chí, video ngành Kinh t?, Qu?n tr?, Marketing, K? toán… v?i h?n 2.000 t?p chí toàn v?n c?a nhi?u t?p chí n?i ti?ng nh? Harvard Business Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Journal of Marketing…
  • eBook Academic Collection: g?m h?n 180.000 ebooks ch?t l??ng cao, 65.000 ebooks t? 15 tr??ng ??i h?c hàng ??u trên th? gi?i nh? Amsterdam, Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press … v?i ch? ?? ?a d?ng g?m nhi?u l?nh v?c nh?: Kinh doanh, Kinh t?, Giáo d?c, Khoa h?c x? h?i, Y khoa…
  1. Th?i gian dùng th?:
  • Th?i gian dùng th? t? ngày 30 tháng 09 n?m 2019 ??n ngày 30 tháng 12 n?m 2019
  • Quy?n truy c?p: Kh?ng gi?i h?n
  1. H??ng d?n s? d?ng:

Vui lòng truy c?p link ?? xem h??ng d?n truy c?p và tìm ki?m 03 CSDL EBSCO:

湖北快3计划网Trong quá trình truy c?p và s? d?ng, m?i th?c m?c xin vui lòng liên h? Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao; ?i?n tho?i: 02462763122, 62763177?????? ; Email: thuvienhvng@niuyangyzc.com

Th? vi?n tran tr?ng th?ng báo!

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC