Th?ng báo: L?ch thi t?t nghi?p l?n 2 Khóa 42

H?C VI?N NGO?I GIAO

PHòNG ?àO T?O

TH?NG BáO

L?CH THI T?T NGHI?P L?N 2

KHóA 42

 

M?n: Chuyên ngành

Th?i gian: 8h th? 4 ngày 18/12/2019

湖北快3计划网??a ?i?m: G701

Ghi chú: Sinh viên làm th? t?c thi l?i t?i Phòng ?ào t?o (phòng 201 nhà 3 t?ng) t? ngày 03/12/2019 ??n h?t ngày 07/12/2019.

Hà N?i, ngày 14 tháng 11 n?m 2019

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC