TH?NG BáO M? l?p b? túc ki?n th?c chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t? 2019

TH?NG BáO

M? l?p b? túc ki?n th?c

chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?

H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c l?p b? túc ki?n th?c dành cho các ??i t??ng có nguy?n v?ng d? thi tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? các ngành: Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t? n?m 2018.

H? s? mua t?i Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, H?c vi?n Ngo?i giao g?m: Phi?u ??ng ky h?c (theo m?u H?c vi?n Ngo?i giao); S? y?u ly l?ch; B?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c (b?n sao có c?ng ch?ng); Gi?y khai sinh (b?n sao có c?ng ch?ng); Gi?y khám s?c kh?e; Hai (02) ?nh 3×4 m?i nh?t, kh?ng quá 3 tháng.

Th?i gian n?p h? s?: 18/04/2019 ??n 17/05/2019

Ki?m tra ??u vào (d? ki?n): 24/05/2019

Khai gi?ng l?p h?c: 31/05/2019

Th?i gian h?c: các bu?i t?i trong tu?n

Th?ng tin chi tiê?t vui lòng liên h?:

Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, Ho?c viê?n Ngoa?i giao, phòng 302 nhà A – s?? 69 Ph? Chùa Láng, Ha? N??i;

?T: 04 38344540 (Máy l? 2302), hotline: 0898634436;

Website?: http://www.niuyangyzc.com;

Xin tran tr?ng c?m ?n !

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? KT. GIáM ??C

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? PHó GIáM ??C

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? (?? ky)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? TS. Lê H?i Bình

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC