TH?NG BáO Tuy?n sinh ?ào t?o Th?c s? ??t 2 n?m 2019 chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?

B? NGO?I GIAO

H?C VI?N NGO?I GIAO

————————

TH?NG BáO

Tuy?n sinh ?ào t?o Th?c s? ??t 2 n?m 2019 chuyên ngành Quan h? qu?c t?,

Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?

湖北快3计划网N?m 2019, H?c vi?n Ngo?i giao tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? ??t 2 chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?.

 1. ?i?u ki?n d? thi:

湖北快3计划网Thí sinh d? thi ?áp ?ng ???c ?i?u ki?n sau:

– ?? t?t nghi?p ??i h?c ngành ?úng, ngành phù h?p v?i chuyên ngành ??ng ky d? thi ?ào t?o trình ?? th?c s? (??t lo?i trung bình khá tr? lên ???c d? thi ngay sau khi t?t nghi?p);

– ?? t?t nghi?p ??i h?c ngành g?n v?i chuyên ngành ??ng ky d? thi ?ào t?o trình ?? th?c s? (n?u t?t nghi?p lo?i trung bình ph?i có ít nh?t 01 n?m kinh nghi?m c?ng tác) và có ch?ng ch? b? sung ki?n th?c c?a H?c vi?n trong th?i h?n 2 n?m t? ngày c?p ch?ng ch? ??n ngày ??ng ky d? thi;

– ?? t?t nghi?p ??i h?c m?t s? ngành khác ph?i có ít nh?t 2 n?m kinh nghi?m c?ng tác và có ch?ng ch? b? sung ki?n th?c c?a H?c vi?n trong th?i h?n 2 n?m t? ngày c?p ch?ng ch? ??n ngày ??ng ky d? thi;

– V?n b?ng ??i h?c do c? s? giáo d?c n??c ngoài c?p ph?i th?c hi?n th? t?c c?ng nh?n theo quy ??nh hi?n hành.

 1. Các m?n thi tuy?n sinh:
 2. a) M?n thi c? b?n và m?n thi c? s? chuyên ngành:

湖北快3计划网– ??i v?i chuyên ngành Quan h? qu?c t? thi: Tri?t h?c và Chính tr? qu?c t?

– ??i v?i chuyên ngành Lu?t qu?c t? thi: Tri?t h?c và C?ng pháp qu?c t?

– ??i v?i chuyên ngành Kinh t? qu?c t? thi: Kinh t? h?c và Kinh t? qu?c t?

 1. b) M?n ngo?i ng?:

湖北快3计划网– M?t trong ba ngo?i ng? Anh, Pháp, Trung, t??ng ???ng trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B1 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u.

Thí sinh thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau mi?n thi m?n ngo?i ng?:

湖北快3计划网– Có b?ng t?t nghi?p ??i h?c, th?c s?, ti?n s? ???c ?ào t?o toàn th?i gian ? n??c ngoài (ng?n ng? ?ào t?o kh?ng qua phiên d?ch là m?t trong ba ngo?i ng? Anh, Pháp, Trung), ???c c? quan có th?m quy?n c?ng nh?n v?n b?ng theo quy ??nh hi?n hành;

湖北快3计划网– Có b?ng t?t nghi?p ??i h?c ngành ng?n ng? n??c ngoài m?t trong ba ngo?i ng? Anh, Pháp, Trung;

– Có 1 trong các ch?ng ch? ngo?i ng? trong th?i h?n 2 n?m t? ngày c?p ch?ng ch? ??n ngày ??ng ky d? thi ???c c?p c?p b?i m?t trong các c? s? IIG Vi?t Nam, Bristish Council, IDP Vi?t Nam, Cambridge ESOL Vi?t Nam v?i ?i?m t?i thi?u c?n ??t ???c nh? sau:

 • Ti?ng Anh: IELTS 4.5, TOEFL 450 ITP/133 CBT/45 iBT, TOEIC 450
 • Ti?ng Pháp: DELF B1/TCF niveau 3
 • Ti?ng Trung: HSK c?p ?? 3
 1. H? s? ??ng ky d? thi:

湖北快3计划网– Phi?u ??ng ky d? thi (theo m?u);

– S? y?u ly l?ch (theo m?u);

湖北快3计划网– Gi?y ch?ng nh?n s?c kho? (c?a m?t b?nh vi?n ?a khoa);

– C?ng v?n c? ?i d? thi c?a c? quan qu?n ly ng??i d? thi (??i v?i nh?ng thí sinh t?t nghi?p ??i h?c ngành khác v?i chuyên ngành ??ng ky d? thi);

湖北快3计划网– B?n sao có ch?ng th?c các gi?y t?, v?n b?ng sau:

 • Gi?y khai sinh;
 • Th? c?n c??c c?ng dan ho?c Ch?ng minh nhan dan ho?c H? chi?u;
 • B?ng t?t nghi?p ??i h?c và b?ng ?i?m;
 • Ch?ng ch? b? sung ki?n th?c và b?ng ?i?m (n?u có);
 • Gi?y ch?ng nh?n là ??i t??ng ?u tiên (n?u có);

– 02 ?nh c? 3×4 (?nh m?i ch?p kh?ng quá 6 tháng, thí sinh ghi r? h? tên, ngày, tháng, n?m sinh, n?i sinh vào phía sau t?ng ?nh).

 1. K? ho?ch tuy?n sinh:

– ??ng ky d? thi: t? 27/05/2019 ??n 23/08/2019

– ?n thi: t? 05/08/2019

– Ngày thi: d? ki?n 14, 15/09/2019

 1. Th?i gian khai gi?ng khóa h?c và th?i gian ?ào t?o:

– Th?i gian khai gi?ng khóa h?c: d? ki?n tháng 10/2019

– Th?i gian ?ào t?o: 02 n?m

 1. L? phí thi tuy?n sinh:

– L? phí ??ng ky d? thi: 60.000??ng/h? s?;

湖北快3计划网– L? phí thi tuy?n sinh: 360.000??ng/thí sinh.

 1. ??a ch? liên h?:

Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, P. 302, nhà A, H?c vi?n Ngo?i giao, s? 69 Ph? Chùa Láng, P. Láng Th??ng, Q. ??ng ?a, TP. Hà N?i. ?T: 024. 38344540 (máy l?: 2302); hotline: 0898 634 436; website: http://niuyangyzc.com./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC