Th?ng báo Tuy?n sinh ?ào t?o Th?c s? ??t I n?m 2019 chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?

????? B? NGO?I GIAO

H?C VI?N NGO?I GIAO

Hà n?i, ngày 19? tháng 02? n?m 2019

TH?NG BáO

Tuy?n sinh ?ào t?o Th?c s? ??t I n?m 2019 chuyên ngành Quan h? qu?c t?,

Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?

?N?m 2019, H?c vi?n Ngo?i giao tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? ??t I chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t?.

1. ???i t??ng tuy?n sinh:

????????????? ??i v?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?:

+ T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành Quan h? qu?c t? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ho?c ??i h?c cùng nhóm ngành ?ào t?o v?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t lo?i trung bình khá tr? lên, ???c thi ngay sau khi t?t nghi?p; n?u t?t nghi?p lo?i trung bình c?n ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m c?ng tác tr? lên (tính t? ngày có quy?t ??nh c?ng nh?n t?t nghi?p ??n ngày n?p h? s? d? thi);

+ T?t nghi?p ??i h?c ngành g?n v?i ngành Quan h? qu?c t? ho?c các ngành khác ph?i có ch?ng ch? B? túc ki?n th?c ngành Quan h? qu?c t? do H?c vi?n Ngo?i giao c?p.

????????????? ??i v?i chuyên ngành Lu?t qu?c t?:

+ T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành Lu?t qu?c t? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ho?c ??i h?c cùng nhóm ngành ?ào t?o v?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t lo?i trung bình khá tr? lên ???c thi ngay sau khi t?t nghi?p; n?u t?t nghi?p lo?i trung bình c?n ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m c?ng tác tr? lên (tính t? ngày có quy?t ??nh c?ng nh?n t?t nghi?p ??n ngày n?p h? s? d? thi);

+ T?t nghi?p ??i h?c ngành g?n v?i ngành Lu?t qu?c t? ho?c các ngành khác ph?i có ch?ng ch? B? túc ki?n th?c ngành Lu?t qu?c t? do H?c vi?n Ngo?i giao c?p.

????????????? ??i v?i chuyên ngành Kinh t? qu?c t?:

+ T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành Kinh t? qu?c t? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ho?c ??i h?c cùng nhóm ngành ?ào t?o v?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t lo?i trung bình khá tr? lên ???c thi ngay sau khi t?t nghi?p; n?u t?t nghi?p lo?i trung bình c?n ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m c?ng tác tr? lên (tính t? ngày có quy?t ??nh c?ng nh?n t?t nghi?p ??n ngày n?p h? s? d? thi);

+ T?t nghi?p ??i h?c ngành g?n v?i ngành Kinh t? qu?c t? ho?c các ngành khác ph?i có ch?ng ch? B? túc ki?n th?c ngành Kinh t? qu?c t? do H?c vi?n Ngo?i giao c?p.

2. Hình th?c và th?i gian ?ào t?o:

???????????????? Chính quy, 2 n?m

3. M?n thi:

????????? M?n c? b?n:

+ Tri?t h?c (??i v?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t?);

+ Kinh t? h?c (??i v?i chuyên ngành Kinh t? qu?c t?);

????????? M?n c? s?:

+ Chính tr? qu?c t? (??i v?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?);

+ C?ng pháp qu?c t? (??i v?i chuyên ngành Lu?t qu?c t?);

+ Kinh t? qu?c t? (??i v?i chuyên ngành Kinh t? qu?c t?);

????????? Ngo?i ng?: m?t trong ba ngo?i ng? (Anh, Pháp, Trung).

4. K? ho?ch tuy?n sinh:

?????????????? ????Th?i gian ??ng ky d? thi: 19/02/2019 ??n 10/05/2019

????????? L?ch ?n t?p: 10/04/2019

????????? Ngày thi: d? ki?n 24, 25, 26/05/2019

5. L? phí thi tuy?n sinh:

????????? L? phí ??ng ky d? thi: 60.000??ng/h? s?;

????????? L? phí thi tuy?n sinh: 360.000??ng/thí sinh.

?6. ??a ch? liên h?:

Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, P. 302, nhà A, H?c vi?n Ngo?i giao, s? 69 Ph? Chùa Láng, Láng Th??ng, ??ng ?a, Hà N?i. ?T: 04. 38344540 (máy l?: 2302); hotline: 0898 634 436; website: http://niuyangyzc.com./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC