TH?NG BáO Tuy?n Sinh ?ào T?o Trình ?? Ti?n S? Chuyên Ngành Quan H? Qu?c T? N?m 2019

????? B? NGO?I GIAO

H?C VI?N NGO?I GIAO

Hà N?i, ngày 12 tháng 12 n?m 2018

TH?NG BáO

TUY?N SINH ?àO T?O TRìNH ?? TI?N S?

CHUYêN NGàNH QUAN H? QU?C T? N?M 2019

C?n c? Th?ng t? s? 08 /2017/TT-BGD?T ngày 04/04/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c ban hành Quy ch? tuy?n sinh và ?ào t?o trình ?? ti?n s?; c?n c? Quy?t ??nh s? 365/Q?-HVNG ngày 21/6/2017 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao v? vi?c ban hành Quy ??nh tuy?n sinh và ?ào t?o trình ?? ti?n s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao, H?c vi?n Ngo?i giao th?ng báo tuy?n nghiên c?u sinh (NCS) chuyên ngành Quan h? qu?c t? n?m 2019 v?i các n?i dung d??i ?ay:

I. CHUYêN NGàNH: Quan h? qu?c t?, m? s?: 9310206

II. HìNH TH?C TUY?N SINH: Xét tuy?n

III. HìNH TH?C Và TH?I GIAN ?àO T?O:

1. Hình th?c ?ào t?o:?Chính quy

2. Th?i gian ?ào t?o:

a) 3 n?m: ??i v?i ng??i có b?ng th?c s? ?úng chuyên ngành ?ào t?o.

b) 3,5 n?m: ??i v?i ng??i có b?ng th?c s? ngành g?n ngành ?ào t?o ho?c ho?c ch??ng trình ?ào t?o khác, ?? ?i?u ki?n h?c b? sung ki?n th?c theo quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

c) 4 n?m: ??i v?i ng??i có b?ng ??i h?c ?úng chuyên ngành, h? chính quy, ??t lo?i gi?i tr? lên.

IV. ?I?U KI?N D? TUY?N:

Ng??i d? tuy?n ?ào t?o trình ?? ti?n s? ph?i ?áp ?ng các ?i?u ki?n sau:

1. ?i?u ki?n v? v?n b?ng và nghiên c?u khoa h?c:?có m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau:

– B?ng th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? (QHQT) và là tác gi? 01 bài báo ho?c báo cáo liên quan ??n l?nh v?c d? ??nh nghiên c?u ??ng trên t?p chí khoa h?c ho?c k? y?u h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c chuyên ngành có ph?n bi?n trong th?i h?n 03 n?m (36 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n.

– B?ng th?c s? ngành g?n v?i chuyên ngành QHQT ho?c ch??ng trình ?ào t?o khác, ?? ?i?u ki?n h?c b? sung ki?n th?c theo quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao và là tác gi? 01 bài báo ho?c báo cáo liên quan ??n l?nh v?c d? ??nh nghiên c?u ??ng trên t?p chí khoa h?c ho?c k? y?u h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c chuyên ngành có ph?n bi?n trong th?i h?n 03 n?m (36 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n.

– B?ng ??i h?c h? chính quy, chuyên ngành QHQT ??t lo?i gi?i tr? lên và là tác gi? 01 bài báo ho?c báo cáo liên quan ??n l?nh v?c d? ??nh nghiên c?u ??ng trên t?p chí khoa h?c ho?c k? y?u h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c chuyên ngành có ph?n bi?n trong th?i h?n 03 n?m (36 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n.

2. Phi?u ??ng ky d? tuy?n ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao.

3. M?t ?? c??ng nghiên c?u.

4. Trình ?? ngo?i ng?:?có m?t trong nh?ng v?n b?ng, ch?ng ch? minh ch?ng v? n?ng l?c ngo?i ng? sau:

a) B?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c b?ng th?c s? do c? s? ?ào t?o n??c ngoài c?p cho ng??i h?c toàn th?i gian ? n??c ngoài mà ng?n ng? s? d?ng trong quá trình h?c t?p là ti?ng Anh ho?c ti?ng n??c ngoài khác;

b) B?ng t?t nghi?p ??i h?c các ngành ng?n ng? n??c ngoài do các c? s? ?ào t?o c?a Vi?t Nam c?p;

c) Ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 45 tr? lên ho?c Ch?ng ch? IELTS (Academic Test) t? 5.0 tr? lên do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n;

d) Ng??i d? tuy?n ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m a kho?n này khi ng?n ng? s? d?ng trong th?i gian h?c t?p kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m b kho?n này khi có b?ng t?t nghi?p ??i h?c ngành ng?n ng? n??c ngoài kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c có các ch?ng ch? ti?ng n??c ngoài khác ti?ng Anh ? trình ?? t??ng ???ng (B?ng tham chi?u các ch?ng ch? ti?ng n??c ngoài kèm theo Th?ng t? s? 08 /2017/TT-BGD?T ngày 04/04/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o) theo quy ??nh t?i ?i?m c kho?n này do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n thì ph?i có kh? n?ng giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh trong chuyên m?n (có th? di?n ??t nh?ng v?n ?? thu?c l?nh v?c chuyên m?n cho ng??i khác hi?u b?ng ti?ng Anh và hi?u ???c ng??i khác trình bày nh?ng v?n ?? chuyên m?n b?ng ti?ng Anh). H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c ki?m tra ?ánh giá trình ?? ti?ng Anh cho nh?ng ng??i d? tuy?n thu?c nhóm này.

5. Hai th? gi?i thi?u:

– Th? gi?i thi?u ?ánh giá ph?m ch?t ngh? nghi?p, n?ng l?c chuyên m?n và kh? n?ng th?c hi?n nghiên c?u c?a ng??i d? tuy?n c?a ít nh?t 01 nhà khoa h?c có ch?c danh giáo s?, phó giáo s? ho?c có h?c v? ti?n s? khoa h?c, ti?n s? ?? tham gia ho?t ??ng chuyên m?n v?i ng??i d? tuy?n và am hi?u l?nh v?c mà ng??i d? tuy?n d? ??nh nghiên c?u.

– Nh?ng ng??i gi?i thi?u này c?n có ít nh?t 6 tháng c?ng tác ho?c cùng ho?t ??ng chuyên m?n v?i thí sinh.

6. Cam k?t th?c hi?n các quy ??nh, ngh?a v? tài chính?trong quá trình ?ào t?o theo quy ??nh c?a H?c vi?n.

V. H? S? D? TUY?N:

1.???? Phi?u ??ng ky d? tuy?n?(01 b?n theo m?u);

2.???? Ly l?ch khoa h?c (01 b?n theo m?u);

3.???? S? y?u ly l?ch (01 b?n theo m?u, ?óng d?u giáp lai ?nh);

4.???? B?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c, b?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m th?c s? (01 b?n sao có ch?ng th?c);

5.???? Ch?ng ch? ngo?i ng? còn th?i h?n (01 b?n sao có ch?ng th?c);

6.???? B?ng kê danh m?c và b?n sao các c?ng trình nghiên c?u khoa h?c ?? c?ng b?;

7.???? ?? c??ng nghiên c?u (08 b? theo m?u);

8.???? Hai (02) th? gi?i thi?u;

9.???? C?ng v?n c? ?i d? tuy?n c?a c? quan qu?n ly tr?c ti?p theo quy ??nh hi?n hành v? vi?c ?ào t?o và b?i d??ng c?ng ch?c, viên ch?c (n?u ng??i d? tuy?n là c?ng ch?c, viên ch?c);

10.? Ch?ng minh nhan dan (01 b?n sao có ch?ng th?c);

11.? Hai (02) ?nh 3×4 m?i nh?t, kh?ng quá 3 tháng;

12.? B?n cam k?t.

VI. TH?I GIAN N?P H? S?:

– H?n n?p h? s?: t? ngày th?ng báo ??n h?t ngày 28/02/2019

– Th?i gian xét tuy?n d? ki?n: tháng 03/2019

VII. L? PHí D? TUY?N:

– ??ng ky d? tuy?n: 60.000 ?/ h? s?

– D? tuy?n NCS: 200.000 ?/ thí sinh

– Chi phí xét h? s?: 360.000 ?/ thí sinh

VIII. ??A CH? LIêN H? ??NG KY Và N?P H? S?:

H? s? ??ng ky d? tuy?n và m?i chi ti?t khác có liên quan xin vui lòng liên h?:

Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, H?c vi?n Ngo?i giao

Phòng 302, nhà 3 t?ng, s? 69 ph? Chùa Láng, Q. ??ng ?a, TP. Hà N?i

?i?n tho?i: 04. 38344540; máy l? 2302/ 7302

Th?ng tin trên website: http://www.niuyangyzc.com

N?i nh?n:
– Website HVNG;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? GIáM ??C

– Báo TG&VN;???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
– L?u: VT & S?H
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (?? ky)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? PGS. TS. Nguy?n V? Tùng

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC