TH?NG BáO TUY?N SINH KHóA 12 Ch??ng trình liên k?t ?ào t?o c? nhan gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand

  1. ??i t??ng tuy?n sinh:

– Trình ?? ngo?i ng?: IELTS (Academic – D?ng h?c thu?t) t?i thi?u là 5.5 ho?c TOEFL, ho?c TOEFL iBT t??ng ???ng.

湖北快3计划网– Trình ?? v?n hóa: H?c sinh t?t nghi?p THPT trong n??c ho?c n??c ngoài; Sinh viên ?ang theo h?c các tr??ng ??i h?c trong n??c ho?c n??c ngoài.

  1. Th?i gian và ch??ng trình ?ào t?o: Th?i gian ?ào t?o 03 n?m. Ch??ng trình ?ào t?o do ??i h?c Victoria Wellington ch?u trách nhi?m cung c?p g?m 18 m?n h?c (t?ng s? 360 tín ch?) ??i v?i m?i chuyên ngành, chia thành 02 giai ?o?n:

– Giai ?o?n 1 (1,5 n?m): Sinh viên h?c 09 m?n h?c (180 tín ch?) t?i H?c vi?n Ngo?i giao. Sinh viên ?? ?i?u ki?n chuy?n ti?p h?c giai ?o?n 2 t?i ??i h?c Victoria Wellington.

湖北快3计划网– Giai ?o?n 2 (1,5 n?m): Sinh viên ti?p t?c h?c 09 m?n h?c (180 tín ch?) t?i ??i h?c Victoria Wellington theo ch??ng trình ?ào t?o chuyên ngành Quan h? qu?c t? ho?c Khoa h?c chính tr? ho?c Truy?n th?ng.

湖北快3计划网– Sinh viên có th? l?a ch?n h?c chuyên ngành ho?c song ngành sau khi chuy?n ti?p sang ??i h?c Victoria Wellington và ??ng ky m?n h?c theo m? ngành mà mình l?a ch?n.

  1. Ng?n ng? gi?ng d?y: Ti?ng Anh.
  2. ??i ng? gi?ng viên: Gi?ng viên H?c vi?n Ngo?i giao và gi?ng viên ??i h?c Victoria Wellington có n?ng l?c chuyên m?n và trình ?? ngo?i ng? ?áp ?ng các yêu c?u c?a Ch??ng trình liên k?t và các quy ??nh hi?n hành c?a Vi?t Nam và New Zealand cùng tham gia gi?ng d?y.
  3. Quy m? tuy?n sinh: 50 sinh viên/ n?m.
  4. ??a ?i?m ?ào t?o: H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c Victoria Wellington.
  5. V?n b?ng: Do ??i h?c Victoria Wellington c?p, hoàn toàn gi?ng nh? các sinh viên h?c toàn th?i gian t?i ??i h?c Victoria Wellington và ???c c?ng nh?n toàn c?u.
  6. H?c phí (??c tính):

– Giai ?o?n 1.5 n?m t?i Vi?t Nam: 750 USD/m?n x 9 m?n = 6750 USD (?óng b?ng ti?n Vi?t t??ng ???ng 158.000.000 VN?).

– Giai ?o?n chuy?n ti?p 1.5 n?m t?i ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand: 27.590 NZD/1 n?m x 1,5 n?m = 41.385 NZD t??ng ???ng 633.000.000 VN? (m?c h?c phí chính xác s? do ??i h?c Victoria Wellington th?ng báo vào th?i ?i?m nh?p h?c).

– Hình th?c ?óng h?c phí: Theo n?m h?c.

  1. ?i?u ki?n chuy?n ti?p:

湖北快3计划网– IELTS Academic t? 6.0 tr? lên (kh?ng có k? n?ng nào d??i 5.5) ho?c TOEFL ho?c TOEFL iBT t??ng ???ng.

– Hoàn thành các m?n h?c theo ch??ng trình h?c t?i H?c vi?n Ngo?i giao.

湖北快3计划网– Xét duy?t visa sinh viên do S? di trú New Zealand quy?t ??nh. H?c vi?n Ngo?i giao h? tr? các th? t?c và t? v?n c?n thi?t.

  1. Th? t?c tuy?n sinh:

– H? s?: T? v?n t?i V?n phòng Ch??ng trình liên k?t ?ào t?o.

湖北快3计划网– Th?i gian nh?n h? s?: T? ngày 01/7/2019 ??n ngày 27/9/2019.

– ??a ?i?m: Ch??ng trình liên k?t ?ào t?o, phòng 205, nhà A (d?y nhà ba t?ng),

H?c vi?n Ngo?i giao, 69 ph? Chùa Láng, qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

湖北快3计划网– C?ng b? k?t qu?: 07/10/2019.

– Khai gi?ng (d? ki?n):?14/10/2019.

?

Th?ng tin chi ti?t?xin vui lòng liên h?:

湖北快3计划网– ?i?n tho?i: (024) 3834 4540, máy l?: 2205

– Hot-line: 0912603333 (Ms. Thu)

– Email:?lienketdaotaohvng@niuyangyzc.com

湖北快3计划网– Website:?http://www.niuyangyzc.com

Th?ng báo tuy?n sinh Khóa 12 – Ch??ng trình liên k?t ?ào t?o (PDF)

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC