TH?NG BáO V? bu?i To? ?àm “K46 và nh?ng ?i?u c?n bi?t”

湖北快3计划网H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c To? ?àm “K46 và nh?ng ?i?u c?n bi?t” nh?m h? tr? thí sinh trúng tuy?n chu?n b? nh?p h?c.

N?i dung:

湖北快3计划网– Cung c?p th?ng tin, gi?i ?áp th?c m?c liên quan ??n th? t?c nh?p h?c, ch??ng trình h?c t?p, ho?t ??ng ngo?i khóa t?i H?c vi?n Ngo?i giao;

– Gi?i thi?u Ch??ng trình ?ào t?o Ch?t l??ng cao;

湖北快3计划网– H? tr? các th?ng tin khác v? m?i tr??ng ??i h?c và cu?c s?ng t?i Hà N?i.

Th?i gian:??????? 09h30, th? Hai, ngày 12/8/2019

??????????????????????????????????? (b?t ??u ti?p ?ón thí sinh và ph? huynh t? 09h00)

??a ?i?m:????????? H?i tr??ng A, H?c vi?n Ngo?i giao, s? 69, ph? Chùa Láng, ??ng ?a, Hà N?i

Vui lòng ??ng ky tham d? t?i ???ng link:

Th?ng tin liên h?:

– Hotline: (024) 3834.3543 (máy l?: 2203) – 0943.482.840

– Website: www.niuyangyzc.com

湖北快3计划网– Facebook fanpage: Fanpage Kênh th?ng tin H?c vi?n Ngo?i giao ho?c Fanpage T? v?n Tuy?n sinh H?c vi?n Ngo?i giao.

Kính m?i các tan sinh viên và ph? huynh quan tam tham d?.

L?u y: Riêng trong ngày 12/8/2019, Phòng ?ào t?o ??i h?c nh?n Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi liên t?c t? 08h30 – 17h00 (kh?ng ngh? tr?a).

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC