TH?NG BáO V? k?t qu? tuy?n th?ng, xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c h? chính quy n?m 2019

TH?NG BáO

V? k?t qu? tuy?n th?ng, xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n

vào ??i h?c h? chính quy n?m 2019

C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25/01/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

C?n c? Th?ng t? s? 07/2018/TT-BGD?T ngày 01/3/2018 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25/01/2017;

C?n c? Th?ng t? s? 02/2019/TT-BGD?T ngày 28/02/2019 v? vi?c S?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017; ?? ???c s?a ??i b? sung t?i Th?ng t? s? 07/2018/TT-BGD?T ngày 01 tháng 3 n?m 2018 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

C?n c? C?ng v?n s? 796/BGD?T-GD?H ngày 06/3/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n c?ng tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng, tuy?n sinh trung c?p nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2019;

C?n c? C?ng v?n s? 2832/ BGD?T-GD?H ngày 02/7/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n tri?n khai c?ng tác xét tuy?n ?H, C?SP, TCSP n?m 2019;

湖北快3计划网C?n c? ?? án Tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2019 c?a H?c vi?n Ngo?i giao;

C?n c? Th?ng báo ngày 14/3/2019 c?a H?c vi?n Ngo?i giao v? xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n ??i h?c h? chính quy n?m 2019;

湖北快3计划网Xét ??ng ky tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n c?a thí sinh và y ki?n ?? ngh? c?a các S? Giáo d?c và ?ào t?o,

H?i ??ng tuy?n sinh ??i h?c 2019 H?c vi?n Ngo?i giao th?ng báo k?t qu? tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c h? chính quy n?m 2019 c?a H?c vi?n Ngo?i giao (HQT) nh? sau:

  1. Tuy?n th?ng 08 thí sinh thu?c di?n 30a (Danh sách kèm theo) vào ngành Quan h? qu?c t?.
  2. Tuy?n th?ng 10 thí sinh ??t gi?i Nh?t, Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia m?n Ti?ng Anh vào ngành Ng?n ng? Anh và 17 thí sinh ??t gi?i trong các cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? (Danh sách kèm theo).
  3. ?u tiên xét tuy?n 58 thí sinh ??t gi?i Nh?t, Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (Danh sách kèm theo). Nh?ng thí sinh này ph?i có k?t qu? thi THPT qu?c gia 2019 ??t ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

L?u y:

  1. Thí sinh ki?m tra l?i th?ng tin t?i Danh sách kèm theo.
  2. Thí sinh ph?i n?p B?n chính Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng tuy?n th?ng/?u tiên xét tuy?n (Gi?y ch?ng nh?n Gi?i Qu?c gia, Qu?c t?,…), B?n chính Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT qu?c gia 2019Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THPT (t?m th?i) ?? xác nh?n nh?p h?c. Thí sinh có th? n?p tr?c ti?p ho?c n?p qua b?u ?i?n theo hình th?c chuy?n phát nhanh. Sau khi thí sinh nh?p h?c, H?c vi?n s? tr? l?i B?n chính Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng tuy?n th?ng/?u tiên xét tuy?n cho thí sinh.

– Th?i gian: Tr??c 17h00 ngày 23/7/2019 (theo d?u b?u ?i?n n?u n?p qua b?u ?i?n), trong gi? hành chính (các ngày t? th? 2 ??n th? 7, sáng: t? 08h30 – 11h30, chi?u: t? 14h00 – 17h00). Quá th?i h?n trên, nh?ng thí sinh kh?ng n?p các gi?y t? theo quy ??nh ???c coi là t? ch?i nh?p h?c và s? b? h?y k?t qu?.

湖北快3计划网– ??a ?i?m: Phòng ?ào t?o ??i h?c (P.203, T?ng 2 nhà 3 t?ng), H?c vi?n Ngo?i giao, S? 69, Ph? Chùa Láng, Ph??ng Láng Th??ng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

  1. M?i chi ti?t xin liên h?: Phòng ?ào t?o ??i h?c, s? máy 024.3834.4540 (máy l? 2203) ho?c hotline: 0943.482.840.

湖北快3计划网Tran tr?ng th?ng báo./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC