Th?ng báo v? m?c thu h?c phí, ky túc xá n?m h?c 2019-2020

QUY?T ??NH

M?c thu h?c phí, ky túc xá n?m h?c 2019-2020

_______________________

?GIáM ??C H?C VI?N NGO?I GIAO

Quy?t ??nh s? 07/2019/Q?-TTg ngày 15/02/2019 c?a Th? t??ng Chính ph? quy ??nh ch?c n?ng nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c H?c vi?n Ngo?i giao thu?c B? Ngo?i giao;

湖北快3计划网C?n c? Ngh? ??nh s? 16/2015/N?-CP ngày 14 tháng 02 n?m 2015 c?a Chính ph? quy ??nh c? ch? t? ch? c?a ??n v? s? nghi?p c?ng l?p;

湖北快3计划网C?n c? Ngh? ??nh s? 86/2015/N?-CP ngày 02/10/2015 Th? t??ng Chính ph? quy ??nh c? ch? thu, qu?n ly h?c phí ??i v?i c? s? giáo d?c thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dan và chính sách mi?n gi?m h?c phí, h? tr? chi phí h?c t?p t? n?m h?c 2015-2016 ??n n?m h?c 2020-2021;

湖北快3计划网Xét ?? ngh? c?a Phòng Qu?n tr? Tài v?.

?????QUY?T ??NH

?i?u 1.湖北快3计划网 Ban hành kèm theo quy?t ??nh này Quy ??nh v? m?c thu h?c phí, ky túc xá áp d?ng cho n?m h?c 2019 – 2020.

?i?u 2. Quy?t ??nh này có hi?u l?c k? t? ngày ky.

?i?u 3.湖北快3计划网 Các ?ng/bà: Tr??ng các ??n v? trong H?c vi?n và các cá nhan có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành quy?t ??nh này.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GIáM ??C? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(?? ky)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Nguy?n V? Tùng

 

M?C THU H?C PHí, KY TúC Xá N?M H?C 2019 -2020

?湖北快3计划网(Ban hành theo Quy?t ??nh s?: 816 /Q?-HVNG ngày 03 tháng 09 n?m 2019 c?a

湖北快3计划网Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao)

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC