TH?NG BáO v? ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào ??i h?c h? chính quy n?m 2019

TH?NG BáO

V? ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào ??i h?c h? chính quy n?m 2019

C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25/01/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

湖北快3计划网C?n c? Th?ng t? s? 07/2018/TT-BGD?T ngày 01/3/2018 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25/01/2017;

湖北快3计划网C?n c? Th?ng t? s? 02/2019/TT-BGD?T ngày 28/02/2019 v? vi?c S?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017; ?? ???c s?a ??i b? sung t?i Th?ng t? s? 07/2018/TT-BGD?T ngày 01 tháng 3 n?m 2018 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

C?n c? C?ng v?n s? 796/BGD?T-GD?H ngày 06/3/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n c?ng tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng, tuy?n sinh trung c?p nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2019;

湖北快3计划网C?n c? C?ng v?n s? 2832/ BGD?T-GD?H ngày 02/7/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n tri?n khai c?ng tác xét tuy?n ?H, C?SP, TCSP n?m 2019;

C?n c? ?? án Tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2019 c?a H?c vi?n Ngo?i giao;

湖北快3计划网C?n c? K?t qu? K? thi THPT Qu?c gia n?m 2019,

H?i ??ng tuy?n sinh ??i h?c 2019 H?c vi?n Ngo?i giao th?ng báo m?c ?i?m nh?n ??ng ky xét tuy?n ??i h?c h? chính quy n?m 2019 c?a H?c vi?n Ngo?i giao (HQT) nh? sau:

  1. M?c ?i?m nh?n ??ng ky xét tuy?n là 19 ?i?m (theo thang ?i?m 30, ch?a nhan h? s? và ?? bao g?m c? ?i?m ?u tiên khu v?c và ??i t??ng) ??i v?i t?t c? các t? h?p xét tuy?n ? t?t c? các ngành. ?i?m t?i thi?u c?a m?i m?n trong t? h?p xét tuy?n ph?i l?n h?n 01 ?i?m.
  2. ??i v?i các ngành có t? h?p m?n thi dùng ?? xét tuy?n kh?ng nhan h? s?, ?i?m xét tuy?n là t?ng ?i?m c?a 3 m?n thi c?ng v?i ?i?m ?u tiên. M?c ?i?m ???c làm tròn ??n hai ch? s? th?p phan.
  3. ??i v?i ngành Ng?n ng? Anh (m? ngành 7220201), m?n chính là Ti?ng Anh (nhan h? s? 2). ?i?m xét tuy?n ???c tính theo thang ?i?m 40 c?ng v?i ?i?m ?u tiên. M?c ?i?m ???c làm tròn ??n hai ch? s? th?p phan.

Tran tr?ng th?ng báo./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC