Th?ng báo v? vi?c ho?n tuy?n sinh cao h?c ??t 1 n?m 2018

????? B? NGO?I GIAO

H?C VI?N NGO?I GIAO

Hà N?i, ngày 11 tháng 5 n?m 2018

TH?NG BáO

V? vi?c ho?n tuy?n sinh cao h?c ??t 1 n?m 2018

C?n c? th?ng báo s? 107/HVNG-S?H ngày 08/02/2018 v? vi?c tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t? ??t 1 n?m 2018;

C?n c? tình hình th?c t? c?ng tác tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t? ??t 1 n?m 2018, H?c vi?n Ngo?i giao th?ng báo:

1. Ho?n tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và Kinh t? qu?c t? ??t 1 n?m 2018.

2. H? s? ??ng ky d? tuy?n c?a các thí sinh ?? n?p ?? ?i?u ki?n s? ???c chuy?n sang ??t thi tuy?n tháng 8/2018.

H?c vi?n Ngo?i giao th?ng báo ?? các thí sinh ?? n?p h? s? ??ng ky d? thi bi?t. H?c vi?n Ngo?i giao tran tr?ng c?m ?n các thí sinh ?? l?a ch?n H?c vi?n và th?ng c?m cho H?c vi?n v? vi?c này.

?? bi?t thêm chi ti?t xin vui lòng liên h?:

Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, Ban ?ào t?o, H?c vi?n Ngo?i giao

Phòng 302, nhà 3 t?ng, s? 69 ph? Chùa Láng, Q. ??ng ?a, TP. Hà N?i

?i?n tho?i: 024. 38344540; máy l? 2302/ 7302

Th?ng tin trên website: http://www.niuyangyzc.com

N?i nh?n:
– Website HVNG;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? TL. GIáM ??C

– Báo TG&VN;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? KT. TR??NG BAN ?àO T?O

– L?u: VT & S?H??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? PHó TR??NG BAN ?àO T?O

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (?? ky)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Hoàng V?n Hanh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC