Th?ng báo v? vi?c lùi th?i h?n xét tuy?n ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? n?m 2018

????? B? NGO?I GIAO

H?C VI?N NGO?I GIAO

Hà N?i, ngày 5 tháng 10 n?m 2018

TH?NG BáO

V? vi?c lùi th?i h?n xét tuy?n ?ào t?o trình ?? ti?n s?

chuyên ngành Lu?t qu?c t? n?m 2018

C?n c? th?ng báo s? 490/HVNG-S?H ngày 20/06/2018 v? vi?c tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? n?m 2018;

C?n c? tình hình th?c t? c?ng tác tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Lu?t qu?c t?, H?c vi?n Ngo?i giao th?ng báo:

1. Ti?p t?c nh?n h? s? d? tuy?n ?ào t?o trình ?? trình ?? ti?n s? ??n h?t tháng 11/2018 và t? ch?c xét tuy?n vào tháng 12/2018.

2. H? s? ??ng ky xét tuy?n c?a các ?ng viên ?? n?p ?? ?i?u ki?n s? ???c xét duy?t trong ??t xét tuy?n tháng 12/2018.

3. Các n?i dung khác th?c hi?n theo th?ng báo s? 490/HVNG-S?H ngày 20/06/2018 v? vi?c tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? n?m 2018.

?? bi?t thêm chi ti?t xin vui lòng liên h?:

Phòng ?ào t?o sau ??i h?c, Ban ?ào t?o, H?c vi?n Ngo?i giao

Phòng 302, nhà 3 t?ng, s? 69 ph? Chùa Láng, Q. ??ng ?a, TP. Hà N?i

?i?n tho?i: 024. 38344540; máy l? 2302/ 7302

Th?ng tin trên website: http://www.niuyangyzc.com


N?i nh?n:
– Website HVNG;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? TL. GIáM ??C

– Báo TG&VN;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? KT. TR??NG BAN ?àO T?O

– L?u: VT & S?H??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? PHó TR??NG BAN ?àO T?O

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (?? ky)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ??? Hoàng V?n Hanh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC