TH?NG BáO V? xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n ??i h?c h? chính quy c?a H?c vi?n Ngo?i giao n?m 2019

TH?NG BáO

V? xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n ??i h?c h? chính quy

?c?a H?c vi?n Ngo?i giao n?m 2019

C?n c? Quy ch? Tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o ngày 25/01/2017;

C?n c? Th?ng t? s? 07/2018/TT-BGD?T ngày 01/3/2018 v? vi?c S?a ??i, b? sung tên và m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25/01/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

C?n c? Th?ng t? s? 02/2019/TT-BGD?T ngày 28/02/2019 v? vi?c S?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017; ?? ???c s?a ??i b? sung t?i Th?ng t? s? 07/2018/TT-BGD?T ngày 01 tháng 3 n?m 2018 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

C?n c? C?ng v?n s? 796/BGD?T-GD?H ngày 06/3/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n c?ng tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng, tuy?n sinh trung c?p nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2019;

H?c vi?n Ngo?i giao quy ??nh v? xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n??i h?ch? chính quy n?m 2019 nh? sau:

I. Quy ??nh v? xét tuy?n th?ng

1. ??i t??ng xét tuy?n th?ng

a) Anh hùng lao ??ng, Anh hùng l?c l??ng v? trang nhan dan, Chi?n s? thi ?ua toàn qu?c ?? t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng;

b) Ng??i ?? trúng tuy?n vào H?c vi?n Ngo?i giao, nh?ng ngay n?m ?ó có l?nh ?i?u ??ng ?i ngh?a v? quan s? ho?c ?i thanh niên xung phong t?p trung nay ?? hoàn thành ngh?a v?, ???c ph?c viên, xu?t ng? mà ch?a ???c nh?n vào h?c ? m?t tr??ng l?p chính quy dài h?n nào, ???c t? c?p trung ?oàn trong quan ??i ho?c T?ng ??i thanh niên xung phong gi?i thi?u, n?u có ?? các ?i?u ki?n và tiêu chu?n v? s?c kho?, có ??y ?? các gi?y t? h?p l? thì ???c xem xét ti?p nh?n vào h?c theo ngành ?? trúng tuy?n tr??c ?ay;

c) Thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic khu v?c và qu?c t?; trong ??i tuy?n qu?c gia d? cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? ?? t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng n?m 2019 ???c tuy?n th?ng vào ??i h?c theo ngành phù h?p v?i m?n thi ho?c n?i dung ?? tài d? thi c?a thí sinh. Thí sinh trong ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t?, d? cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? n?u ch?a t?t nghi?p THPT s? ???c b?o l?u k?t qu? ??n h?t n?m t?t nghi?p THPT;

d) Thí sinh ?o?t gi?i Nh?t, Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia c?a m?n Ti?ng Anh và ?? t?t nghi?p THPT n?m 2019 ???c tuy?n th?ng vào H?c vi?n theo ngành ?úng v?i m?n mà thí sinh ?? ?o?t gi?i (ngành Ng?n ng? Anh);

e) ??i v?i thí sinh là ng??i n??c ngoài, ?? t?t nghi?p THPT, có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n Ngo?i giao, H?i ??ng tuy?n sinh s? c?n c? vào k?t qu? h?c t?p THPT, k?t qu? ki?m tra ki?n th?c và n?ng l?c ti?ng Vi?t theo quy ??nh c?a H?c vi?n ?? xem xét, quy?t ??nh cho vào h?c;

g) Thí sinh có h? kh?u th??ng trú t? 03 n?m tr? lên, h?c 03 n?m và t?t nghi?p THPT t?i các huy?n nghèo (h?c sinh h?c ph? th?ng dan t?c n?i trú tính theo h? kh?u th??ng trú), tính ??n ngày n?p h? s? ??ng kí xét tuy?n (theo quy ??nh t?i Ngh? quy?t s? 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c?a Chính ph? v? Ch??ng trình h? tr? gi?m nghèo nhanh và b?n v?ng ??i v?i 61 huy?n nghèo và Quy?t ??nh s? 293/Q?-TTg ngày 05/02/2013 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c h? tr? có m?c tiêu t? ngan sách trung ??ng cho 23 huy?n có t? l? h? nghèo cao ???c áp d?ng c? ch?, chính sách ??u t? c? s? h? t?ng theo quy ??nh c?a Ngh? quy?t s? 30a/2008/NQ-CP v? Ch??ng trình h? tr? gi?m nghèo nhanh và b?n v?ng ??i v?i 61 huy?n nghèo); thí sinh là ng??i dan t?c thi?u s? r?t ít ng??i theo quy ??nh hi?n hành c?a Chính ph? và thí sinh 20 huy?n nghèo biên gi?i, h?i ??o thu?c khu v?c Tay Nam B?, x?p lo?i h?c l?c n?m l?p 10,11,12 ??t t? lo?i Khá tr? lên, ???c H?c vi?n xem xét, quy?t ??nh xét tuy?n th?ng vào h?c ngành Quan h? qu?c t?. Ch? tiêu xét tuy?n th?ng theo ??i t??ng này: t?i ?a 10 thí sinh.

Nh?ng thí sinh này ph?i h?c b? sung ki?n th?c 01 n?m h?c tr??c khi vào h?c chính th?c. Ch??ng trình h?c d?a trên c? s? quy ??nh m?n h?c b?i d??ng ki?n th?c và ?ánh giá ??i v?i h?c sinh h? d? b? ??i h?c theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

2. H? s? ??ng ky xét tuy?n th?ng

2.1. H? s? ??ng ky xét tuy?n th?ng c?a các ??i t??ng quy ??nh t?i ?i?m a, b, c, d, e g?m:

– Phi?u ??ng ky xét tuy?n th?ng (theo Ph? l?c 3 C?ng v?n s? 796/BGD?T-GD?H ngày 06/3/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n c?ng tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng, tuy?n sinh trung c?p nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2019);

– B?n sao h?p l?: Gi?y ch?ng nh?n là thành viên tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic khu v?c và qu?c t? ho?c Gi?y ch?ng nh?n là thành viên ??i tuy?n tham d? cu?c thi Khoa h?c k? thu?t qu?c t? (có tên trong danh sách c?a B? GD?T); Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i K? thi ch?n HSG qu?c gia; Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi Khoa h?c k? thu?t qu?c gia; ho?c gi?y ch?ng nh?n thu?c ??i t??ng xét tuy?n th?ng khác;

– 02 phong bì ?? dán tem và ghi r? h? tên, ??a ch? liên l?c, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;

– 02 ?nh chan dung c? 4 x 6.

2.2. H? s? ??ng ky xét tuy?n th?ng c?a các ??i t??ng quy ??nh t?i ?i?m g g?m:

– Phi?u ??ng ky xét tuy?n th?ng (theo Ph? l?c 4 C?ng v?n s? 796/BGD?T-GD?H ngày 06/3/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n c?ng tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng, tuy?n sinh trung c?p nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2019);

– B?n sao h?p l? h?c b? 03 n?m h?c THPT;

– B?n sao h?p l? h? kh?u th??ng trú và Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng thu?c di?n xét tuy?n th?ng khác;

– 02 phong bì ?? dán tem và ghi r? h? tên, ??a ch? liên l?c, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;

– 02 ?nh chan dung c? 4 x 6.

3. Th?i gian n?p h? s? ??ng ky xét tuy?n th?ng

– Thí sinh ph?i n?p h? s? ?KXT th?ng t?i S? GD?T tr??c ngày 20/5/2019.

– Sau khi có th?ng báo tuy?n th?ng c?a H?c vi?n Ngo?i giao (tr??c ngày 18/7/2019), thí sinh ph?i n?p b?n chính Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng xét tuy?n th?ng v? H?c vi?n Ngo?i giao ?? xác nh?n nh?p h?c tr??c ngày 23/7/2019 (th?i gian tính theo d?u b?u ?i?n n?u n?p qua b?u ?i?n b?ng th? chuy?n phát nhanh). Quá th?i h?n trên, thí sinh kh?ng n?p các gi?y t? quy ??nh xem nh? t? ch?i nh?p h?c.

II. Quy ??nh v? ?u tiên xét tuy?n

1. ??i t??ng ?u tiên xét tuy?n

??i v?i thí sinh ?o?t gi?i Nh?t, Nhì Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia, ?? t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng sau khi thi THPT qu?c gia n?m 2019, có k?t qu? thi ?áp ?ng tiêu chí ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do H?c vi?n Ngo?i giao quy ??nh, H?i ??ng tuy?n sinh s? xem xét và quy?t ??nh nh?n vào h?c t?i H?c vi?n Ngo?i giao. C? th? nh? sau:

STT

Tên m?n thi ??t gi?i h?c sinh gi?i

Tên ngành ?ào t?o

M? ngành

1

Toán

Quan h? qu?c t??

Kinh t? qu?c t? ?

Lu?t qu?c t?

Truy?n th?ng qu?c t?

7310206

7310106

7380108

7320107

2

Ng? v?n

Quan h? Qu?c t?

Kinh t? qu?c t? ?

Lu?t Qu?c t?

Truy?n th?ng qu?c t?

7310206

7310106

7380108

7320107

3

Ti?ng Anh

Quan h? qu?c t?

Kinh t? qu?c t?

Lu?t Qu?c t? ?

Truy?n th?ng qu?c t?

7310206

7310106

7380108

7320107

4

V?t lí

Quan h? qu?c t??

Kinh t? qu?c t? ?

Lu?t qu?c t?

Truy?n th?ng qu?c t?

7310206

7310106

7380108

7320107

5

Ti?ng Pháp

Quan h? qu?c t?

Truy?n th?ng qu?c t?

7310206

7320107

6

Hóa h?c

Kinh t? qu?c t? ?

7310106

??i v?i thí sinh ?o?t gi?i Nh?t, NhìBa trong cu?c thi khoa h?c k? thu?t c?p qu?c gia, ?? t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng sau khi thi THPT qu?c gia n?m 2019, có k?t qu? thi ?áp ?ng tiêu chí ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do H?c vi?n Ngo?i giao quy ??nh, H?i ??ng tuy?n sinh s? xem xét và quy?t ??nh cho vào h?c theo ngành phù h?p v?i ?? tài mà thí sinh ?? ??t gi?i.

2. H? s? ??ng ky ?u tiên xét tuy?n

– Phi?u ??ng ky ?u tiên xét tuy?n (theo Ph? l?c 5 C?ng v?n s? 796/BGD?T-GD?H ngày 06/3/2019 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c h??ng d?n c?ng tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng, tuy?n sinh trung c?p nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2019);

– B?n sao h?p l?: Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i K? thi ch?n H?c sinh gi?i qu?c gia ho?c gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi Khoa h?c k? thu?t qu?c gia.

3. Th?i gian n?p h? s? ??ng ky ?u tiên xét tuy?n

– Thí sinh ph?i n?p h? s? ??ng ky ?u tiên xét tuy?n t?i S? GD?T tr??c ngày 20/5/2019.

– Sau khi có th?ng báo trúng tuy?n c?a H?c vi?n Ngo?i giao (tr??c ngày 18/07/2019), thí sinh ph?i n?p B?n chính Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng ?u tiên xét tuy?n và B?n chính Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi v? H?c vi?n Ngo?i giao tr??c ngày 23/7/2019 (th?i gian tính theo d?u b?u ?i?n n?u n?p qua b?u ?i?n b?ng th? chuy?n phát nhanh). Quá th?i h?n trên, thí sinh kh?ng n?p các gi?y t? quy ??nh xem nh? t? ch?i nh?p h?c.

III. Các th?ng tin chung:

– Ch? tiêu xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n: t?i ?a 10% t?ng ch? tiêu.

– L? phí ??ng ky xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n th?c hi?n theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

– Th?ng tin liên h?: H?c vi?n Ngo?i giao, S? 69, Ph? Chùa Láng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i – Tel: (84-24) 3834 4540 (máy l? 2202 ho?c 2203); Hotline: 0943.482.840; Fax: (84-24) 3834 3543.

– Email: dt@niuyangyzc.com; Website: http://www.niuyangyzc.com

PDF

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC