TH?NG TIN TUY?N SINH ??I H?C H? CHíNH QUY N?M 2019

TH?NG TIN TUY?N SINH ??I H?C H? CHíNH QUY

N?M 2019

1. ??i t??ng tuy?n sinh:

– T?t c? thí sinh ?? t?t nghi?p THPT tính ??n th?i ?i?m xét tuy?n.

– Có ?? s?c kh?e ?? h?c t?p theo quy ??nh hi?n hành, kh?ng vi ph?m pháp lu?t.

2. Ph?m vi tuy?n sinh: Tuy?n sinh trong c? n??c.

3. Ph??ng th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n d?a trên k?t qu? k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 do B? Giáo d?c và ?ào t?o t? ch?c.

4. T? ch?c tuy?n sinh: Theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

5. Ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vào, ?i?u ki?n nh?n h? s? ?KXT:Thí sinh có ??y ?? các ?i?u ki?n sau ???c n?p h? s? ??ng ky xét tuy?n:

– ?? tham d? K? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 do B? Giáo d?c và ?ào t?o t? ch?c.

– Có t?ng ?i?m xét tuy?n và ?i?m ?u tiên khu v?c và ??i t??ng ??t t? m?c ?i?m nh?n h? s? ??ng ky xét tuy?n (ng??ng ??m b?o ch?t l??ng) do H?c vi?n Ngo?i giao quy ??nh tr? lên, và kh?ng có m?n thi nào trong t? h?p xét tuy?n có k?t qu? t? 1.0 (m?t) ?i?m tr? xu?ng.

– H?c vi?n Ngo?i giao kh?ng s? d?ng k?t qu? mi?n thi m?n ngo?i ng? ho?c k?t qu? ?i?m thi ???c b?o l?u theo quy ??nh t?i quy ch? xét c?ng nh?n t?t nghi?p THPT qu?c gia ?? xét tuy?n.

– M?c ?i?m nh?n h? s? ??ng ky xét tuy?n ???c H?c vi?n Ngo?i giao xác ??nh và c?ng b? c?ng khai trên trang ?i?n t? c?a H?c vi?n sau khi có k?t qu? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 (tr??c ngày 22/7/2019).

6. Các th?ng tin c?n thi?t khác ?? thí sinh ?KXT vào các ngành c?a tr??ng:

M? tr??ng: HQT

– Tên ngành, M? ngành, Ch? tiêu, T? h?p xét tuy?n n?m 2019:

Ngành ?ào t?o

M? ngành

T? h?p m?n xét tuy?n

T?ng ch? tiêu

Ghi chú

Các ngành ?ào t?o ??i h?c

450

?

Ngành Quan h? qu?c t?

7310206

A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh
ho?c
D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh ho?c
D03: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Pháp

90

Các m?n xét tuy?n nhan h? s? 1

Ngành Ng?n ng? Anh

7220201

D01: Ng? v?n, Toán, TI?NG ANH

90

M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

Ngành Kinh t? qu?c t?

7310106

A00: Toán, V?t lí, Hóa h?c
ho?c
A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh
ho?c
D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

90

Các m?n xét tuy?n nhan h? s? 1

Ngành Lu?t qu?c t?

7380108

A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh
ho?c
D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh

90

Các m?n xét tuy?n nhan h? s? 1

Ngành Truy?n th?ng qu?c t?

7320107

A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh
ho?c
D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh ho?c
D03: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Pháp

90

Các m?n xét tuy?n nhan h? s? 1

L?u y:

– Thí sinh ???c ?KXT kh?ng gi?i h?n s? nguy?n v?ng và ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t). Trong xét tuy?n ??t 1, ??i v?i t?ng ngành, thí sinh ???c xét tuy?n bình ??ng theo k?t qu? thi, kh?ng phan bi?t th? t? ?u tiên c?a nguy?n v?ng ??ng ky. ??i v?i m?i thí sinh, n?u ?KXT vào nhi?u ngành thì vi?c xét tuy?n ???c th?c hi?n theo th? t? ?u tiên c?a các nguy?n v?ng; thí sinh ch? trúng tuy?n vào 1 nguy?n v?ng ?u tiên cao nh?t có th? trong danh sách các nguy?n v?ng ?? ??ng ky.

Tsinh ?? trúng tuy?n ??t 1 kh?ng ???c ??ng ky ? các ??t xét tuy?n nguy?n v?ng b? sung (n?u có).

– ?i?m xét tuy?n là t?ng ?i?m các bài thi/m?n thi theo thang ?i?m 10 ??i v?i t?ng bài thi/m?n thi c?a t?ng t? h?p xét tuy?n và c?ng v?i ?i?m ?u tiên ??i t??ng, khu v?c và ???c làm tròn ??n hai ch? s? th?p phan. Riêng ??i v?i ngành Ng?n ng? Anh (m?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2), ?i?m ?u tiên ???c quy ??i theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

– Tiêu chí ph? s? d?ng trong xét tuy?n: ??i v?i các thí sinh b?ng ?i?m xét tuy?n ? cu?i danh sách, H?c vi?n s? d?ng tiêu chí ph? xét tuy?n là xét ?u tiên theo ?i?m thi m?n Ngo?i ng? ??i v?i các thí sinh s? d?ng t? h?p m?n xét tuy?n A01, D01, D03 và m?n Toán ??i v?i các thí sinh s? d?ng t? h?p m?n xét tuy?n A00 ?? xác ??nh danh sách thí sinh trúng tuy?n. N?u sau khi áp d?ng tiêu chí ph? mà v?n còn v??t ch? tiêu tuy?n sinh thì s? ?u tiên thí sinh có nguy?n v?ng cao h?n.

– Trong s? thí sinh trúng tuy?n, H?c vi?n xét 125 sinh viên có nguy?n v?ng h?c h? ?ào t?o ch?t l??ng cao các ngành: Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t?, Kinh t? qu?c t?, Truy?n th?ng qu?c t? và Ng?n ng? Anh. Th?ng tin chi ti?t v? ?ào t?o h? ch?t l??ng cao xem thêm trên website: www.niuyangyzc.com.

– Nh?ng thí sinh ??ng ky xét tuy?n theo Kh?i A01 và D01 vào ngành Quan h? qu?c t? có th? l?a ch?n h?c ngo?i ng? là Ti?ng Anh ho?c Ti?ng Trung Qu?c. Thí sinh ??ng ky xét tuy?n theo Kh?i D03 h?c Ti?ng Pháp.

7. Chính sách ?u tiên (xét tuy?n th?ng; ?u tiên xét tuy?n):Theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và Th?ng báo v? xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n ??i h?c h? chính quy c?a H?c vi?n Ngo?i giao n?m 2019 trên trang ?i?n t? c?a H?c vi?n.

8. L? phí xét tuy?n:Theo quy ??nh hi?n hành c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

9. H?c phí d? ki?n v?i sinh viên chính quy:

– H?c phí theo quy ??nh hi?n nay: 810.000 ??ng/sinh viên/tháng (t??ng ???ng v?i 8.100.000 ??ng/sinh viên/n?m h?c).

– D? ki?n h?c phí n?m h?c 2019-2020: 890.000 ??ng/sinh viên/tháng (t??ng ???ng v?i 8.900.000 ??ng/sinh viên/n?m h?c).

10. Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o: Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c Victoria Wellington (New Zealand) tuy?n sinh n?m h?c 2019-2020 các ngành: Quan h? qu?c t?, Khoa h?c chính tr?, Truy?n th?ng. 1,5 n?m h?c ? H?c vi?n Ngo?i giao; 1,5 n?m h?c ? New Zealand. B?ng c? nhan do ??i h?c Victoria Wellington c?p. ?i?u ki?n tuy?n sinh: T?t nghi?p THPT trong n??c/n??c ngoài và ??t IELTS Academic t? 5.5 tr? lên (ho?c TOEFL/TOEFL IBT t??ng ???ng). Th?i gian nh?n h? s?: T? ngày 01/7/2019 ??n 27/9/2019. Th?ng tin c? th? liên h? hotline: 0912.603.333 (Ch? Nguy?n Minh Thu).

11. Th?ng tin liên h?: Thí sinh mu?n bi?t thêm th?ng tin tuy?n sinh c?a H?c vi?n Ngo?i giao ho?c th?ng tin v? các ngành ?ào t?o, ?? ngh? liên h?: H?c vi?n Ngo?i giao, S? 69, Ph? Chùa Láng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i – Tel: (84-24) 3834 4540 (máy l? 2202 ho?c 2203); Hotline: 0943.482.840; Fax: (84-24 ) 3834 3543

Email: dt@niuyangyzc.com; Website: http://www.niuyangyzc.com

PDF

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC