Th?c hi?n c?ng khai

TH?C HI?N C?NG KHAI

??I V?I C? S? GIáO D?C ??I H?C

N?I DUNG C?NG KHAI

?

I. CAM K?T V? CH?T L??NG GIáO D?C Và CH?T L??NG GIáO D?C TH?C T?

I.1.?? Chu?n ??u ra c?a các ngành

?????? (Ban hành kèm theo Quy?t ??nh s? 436/Q? – HVNG, ngày 09/12/2010)

??? I.1.1.?? Ngành Quan h? Qu?c t?

??? I.1.2.?? Ngành Kinh t? Qu?c t?

??? I.1.3.?? Ngành?Lu?t Qu?c t?

??? I.1.4.?? Ngành?Truy?n th?ng?Qu?c t??

??? I.1.5.?? Ngành?Ti?ng Anh

??? I.1.6.?? Ngành?Ti?ng Pháp

??? I.1.7.?? Ph? l?c 1 (K? n?ng ti?ng Anh)

??? I.1.8.?? Ph? l?c 2 (Ki?n th?c Tin h?c)

??? I.1.9.?? Ph? l?c 3 (K? n?ng ti?ng Pháp)

I.2.?? Cam k?t ch?t l??ng giáo d?c?

?????? (Ban hành kèm theo C?ng v?n s? 974/CV/HVNG-?T, ngày 29/12/2014)

??? I.2.1.?? Ngành Quan h? Qu?c t?

????????? I.2.1.1. Ngành Quan h? Qu?c t? h? Sau ??i h?c

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Quan h? Qu?c t? – h? Sau ??i h?c

???????? ?I.2.1.2. Ngành Quan h? Qu?c t? h? ??i h?c

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Quan h? Qu?c t? – h? ??i h?c

???????????????? (2) Ph? l?c I – N?i dung ch??ng trình c? nhan Quan h? Qu?c t?

???????????????? (3) Ph? l?c II – Gi?ng viên gi?ng d?y và h??ng d?n

?????????????????(4) Ph? l?c III – M?c ?ích n?i dung m?n h?c

???????????????? (5) Ph? l?c IV – M?n h?c và l?ch trình gi?ng d?y

???????????????? (6) Ph? l?c V – Danh m?c giáo trình và tài li?u tham kh?o

?? ????? I.2.1.3. Ngành Quan h? Qu?c t? h? Cao ??ng

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Quan h? Qu?c t? – h? Cao ??ng

???????????????? (2) Ph? l?c I – N?i dung ch??ng trình ?ào t?o h? Cao ??ng

???????????????? (3) Ph? l?c II – Gi?ng viên gi?ng d?y

???????????????? (4) Ph? l?c III – M?c ?ích, n?i dung m?n h?c

???????????????? (5) Ph? l?c V – Danh m?c giáo trình và tài li?u tham kh?o

??? I.2.2.?? Ngành?Kinh t??Qu?c t?

?? ????? I.2.2.1. Ngành Kinh t? Qu?c t? h? Sau ??i h?c

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Kinh t? Qu?c t? – h? Sau ??i h?c

?? ????? I.2.2.1. Ngành Kinh t? Qu?c t? h? ??i h?c

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Kinh t? Qu?c t? – h? ??i h?c

???????????????? (2) Ph? l?c I – N?i dung ch??ng trình

?????????????????(3) Ph? l?c II – Gi?ng viên gi?ng d?y và h??ng d?n

???????????????? (4) Ph? l?c IV – M?n h?c và l?ch trình gi?ng d?y

???????????????? (5) Ph? l?c V – Danh m?c giáo trình và tài li?u tham kh?o

??? I.2.3.?? Ngành Lu?t Qu?c t?

??? ????? I.2.3.1. Ngành Lu?t Qu?c t? h? Sau ??i h?c

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Lu?t Qu?c t? – h? Sau ??i h?c?

??? ????? I.2.2.1. Ngành Lu?t Qu?c t? h? ??i h?c

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Lu?t Qu?c t? – h? ??i h?c

???????????????? (2) Ph? l?c I – N?i dung ch??ng trình

???????????????? (3) Ph? l?c II – Gi?ng viên gi?ng d?y và h??ng d?n

???????????????? (4) Ph? l?c III – ?? c??ng chi ti?t các m?n h?c

??? I.2.4.?? Ngành Truy?n th?ng Qu?c t?

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Truy?n th?ng Qu?c t?

???????????????? (2) Ph? l?c I – N?i dung ch??ng trình c? nhan Truy?n th?ng Qu?c t?

???????????????? (3) Ph? l?c II – ??i ng? giáo viên

???????????????? (4) Ph? l?c III – M?c ?ích n?i dung m?n h?c

???????????????? (5) Ph? l?c IV – M?n h?c và l?ch trình gi?ng d?y

???????????????? (6) Ph? l?c V – Danh m?c giáo trình và tài li?u tham kh?o

??? I.2.5.?? Ngành Ng?n ng? Anh

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Ng?n ng? Anh

???????????????? (2) Ph? l?c I – N?i dung ch??ng trình

???????????????? (3) Ph? l?c II – ??i ng? giáo viên

???????????????? (4) Ph? l?c III – M?c ?ích n?i dung m?n h?c

???????????????? (5) Ph? l?c IV – L?ch trình gi?ng d?y

???????????????? (6) Ph? l?c V-1 – Giáo trình do Khoa ti?ng Anh biên so?n

???????????????? (7) Ph? l?c V-2 – Tài li?u tham kh?o

???????????????? (8) Ph? l?c VI – Ph??ng pháp ?ánh giá

??? I.2.6.?? Ngành Ng?n ng? Pháp

???????????????? (1) Bi?u m?u 20 – Ngành Ng?n ng? Pháp

???????????????? (2) Ph? l?c II – Gi?ng viên gi?ng d?y và h??ng d?n

???????????????? (3) Ph? l?c III – M?c ?ích n?i dung m?n h?c

???????????????? (4) Ph? l?c IV – M?n h?c và l?ch trình gi?ng d?y

???????????????? (5) Ph? l?c V-1 – Giáo trình do Khoa ti?ng Pháp biên so?n

???????????????? (6) Ph? l?c V-2 – Danh m?c tài li?u tham kh?o

???????????????? (7) Ph? l?c VI – Ph??ng pháp ?ánh giá

I.3.?? M?t s? tài li?u c?ng khai khác

????????? Bi?u m?u t?ng h?p th?ng tin c?ng khai n?m h?c 2014-2015

????????? Danh m?c giáo trình và tài li?u tham kh?o

????????? – H?i ngh?, h?i th?o:

????????????????? + N?m 2008 – 2009???????? + N?m 2010 – 2011

????????????????? + N?m 2012?????????????????? + N?m 2013?????? ?? ? ????? + N?m 2014

????????? – Danh m?c Lu?n án Ti?n s?

????????? – Danh m?c Lu?n v?n Cao h?c

????????? – Danh m?c Khóa lu?n ??i h?c

????????? – Phi?u ?i?u tra vi?c làm

I.4.?? T? l? t?t nghi?p n?m 2014

???????? Bi?u m?u 21 (n?m 2014)

II. C?NG KHAI CáC ?I?U KI?N ??M B?O CH?T L??NG GIáO D?C

??? II.1.? Bi?u m?u 22: C? s? v?t ch?t (n?m h?c 2014-2015)

??? II.2.? Bi?u m?u 23: ??i ng? nhà giáo, cán b? qu?n ly, nhan viên (n?m h?c 2014-2015)

III. C?NG KHAI TàI CHíNH

??? III.1.? Quy?t ??nh ban hành khung h?c phí n?m h?c 2014 – 2015

??? III.2.? Bi?u m?u 24:?C?ng khai tài chính n?m h?c 2014 – 2015

IV. CH??NG TRìNH HàNH ??NG

??? IV.1.? Ch??ng trình hành ??ng v? ??i m?i qu?n ly và nang cao ch?t l??ng ?ào t?o giai ?o?n 2010-2012

One thought on “Th?c hi?n c?ng khai

  1. says:

    I like this web blog very much so much superb info .

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC