T?a ?àm “Nghiên C?u Và Th?c Ti?n Trong Ngo?i Giao” Và K? Ni?m Galileo Society 3 Tu?i

T?i ngày 23/9/2019, t?i phòng Truy?n th?ng H?c vi?n Ngo?i Giao, Galileo Society – H?i sinh viên Nghiên c?u Khoa h?c ?? t? ch?c thành c?ng bu?i ??i tho?i Toàn c?u Galileo th? 9 v?i ch? ?? “Nghiên c?u và th?c ti?n trong ngo?i giao” và bu?i sinh nh?t k? ni?m 3 n?m thành l?p Galileo Society.

Hình 1: Giám ??c H?c vi?n Ngo?i Giao, PGS.TS Nguy?n V? Tùng t?i bu?i t?a ?àm.

湖北快3计划网Di?n gi? chính c?a bu?i t?a ?àm là PGS.TS Nguy?n V? Tùng, Giám ??c H?c vi?n Ngo?i Giao. ??i tho?i c?a còn có s? tham d? c?a TS. ?? Thanh H?i, TS. ?? Th? Th?y, TS. Hà Anh Tu?n, và các v? khách m?i ?? ??ng hành cùng Galileo trong su?t ba n?m v?a qua, TS. Nguy?n Vi?t Ph??ng, anh Tr?n Chí Trung… cùng các c?u Ch? t?ch c?a CLB, các anh ch? g?n bó v?i Galileo t? bu?i ??u thành l?p. C?ng t?i khán phòng này 3 n?m tr??c, ngày 23/9/2016, th?y Nguy?n V? Tùng ?? trao ??i v?i nh?ng th? h? Galileo ??u tiên v? ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c.

T?i bu?i t?a ?àm, th?y Nguy?n V? Tùng chia s? r?ng có s? khác bi?t l?n gi?a nghiên c?u v? các n??c khi ? Vi?t Nam và khi có d?p c?ng tác t?i s? t?i. Nghiên c?u th?c t? t?i ??a bàn (fieldwork) là c? h?i nghiên c?u ??i t??ng m?t cách th?c ti?p, có th? ti?p c?n các ch? th? c?a quá trình ho?ch ??nh chính sách ?? hi?u v? t? duy, cách nhìn nh?n c?a h?. Nghiên c?u trong ??i ngo?i là cau chuy?n “cái v?y mà kh?ng ph?i v?y”, t?c là ?n ch?a ??ng sau nh?ng v?n ki?n chính sách ??i ngo?i c?a các n??c là t? duy, nh?ng ?i?m m?, nh?ng ?n y sau xa mà nh?ng ng??i làm ??i ngo?i liên t?c ph?i tìm ki?m th?ng tin, phát tri?n các n?ng l?c ?? phan tích, nh?n di?n.

Hình 2: Bu?i t?a ?àm di?n ra trong kh?ng khí c?i m? và h?c thu?t.

M?t v?n ?? n?a ???c th?y Nguy?n V? Tùng ?? c?p ?ó là vai trò c?a th?ng tin tr?c ti?p (first-hand information) hay là ngu?n s? c?p trong c?ng tác nghiên c?u ??i ngo?i. Cán b? nghiên c?u n?u có trao ??i tr?c ti?p v?i ng??i ho?ch ??nh chính sách, hi?u ???c m?i tr??ng, b?i c?nh chính tr? và v?n hóa c?a qu?c gia ?ó s? có hi?u bi?t sau s?c, ng?n ngu?n h?n thay vì ch? n?m ???c cau ch? c?a m?i v?n ki?n, tuyên b? ??i ngo?i. Th?y c?ng chia s? cách ??t cau h?i và nh?ng cau chuy?n th?c ti?n ?? các b?n sinh viên có th? th?y ???c s? k?t n?i, liên h? ch?t ch? gi?a nghiên c?u và th?c ti?n trong ngo?i giao.

K?t thúc bu?i t?a ?àm, ti?c sinh nh?t k? ni?m 3 n?m ngày thành l?p Galileo Society ???c t? ch?c. TS. ?? Thanh H?i, C? v?n c?a CLB, chia s? l?i nh?ng ch?ng ???ng phát tri?n c?a Galileo. Theo ?ó, Galileo Society ???c phát tri?n t? CLB nh?ng nhà nghiên c?u tr?, có s? ?ng h?, khuy?n khích c?a L?nh ??o H?c vi?n và ??nh h??ng chuyên m?n b?i các cán b? k? c?u Vi?n Bi?n ??ng, Vi?n Chi?n l??c và th?y c? c?a các Khoa. Galileo là n?i t?p h?p nh?ng sinh viên yêu thích và ?am mê ho?t ??ng nghiên c?u chuyên sau các l?nh v?c ??i ngo?i và ngo?i giao.

湖北快3计划网3 n?m có th? kh?ng ph?i là m?t qu?ng th?i gian dài nh?ng c?ng ?? ?? Galileo c?ng nh? các thành viên trong CLB kh?ng ??nh ???c b?n s?c và v? th? c?a m?t CLB h?c thu?t uy tín trong H?c vi?n. Galileo ?? hình thành ???c nh?ng ho?t ??ng có tính ?i?m nh?n, ?ó là chu?i ??i tho?i Toàn c?u Galileo, Trò ch?i Diplomacy, các bu?i ?ào t?o, t?p hu?n k? n?ng, và Blog The Eagle Eye ?? c?ng b? các bài phan tích, bình lu?n ch?t l??ng c?a các H?i viên. Quan tr?ng h?n, Galileo ?? t?ng b??c xay d?ng ???c truy?n th?ng, v?n hoá c?a m?t t? ch?c ?? cao n? l?c tìm tòi, khám phá, ?am mê nh?ng phát ki?n, giá tr? m?i, t?n tr?ng t? duy c?i m? và ??o ??c hàn lam, kiên trì l?p lu?n v?i ly l? và b?ng ch?ng khoa h?c.

Hình 3: TS. ?? Thanh H?i, C? v?n Galileo Society, phát bi?u t?i bu?i l? k? ni?m 3 n?m?sinh nh?t CLB.

湖北快3计划网C?ng trong 3 n?m ?y, Galileo ?? tri?n khai ???c h?n 60 ho?t ??ng khác nhau, t? ??i tho?i, t?p hu?n, hàng lo?t các ho?t ??ng thi vi?t, m? ph?ng, bài t?p nhóm… Các ho?t ??ng này góp ph?n gi? v?ng phong trào nghiên c?u khoa h?c kh?ng ch? cho sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao mà còn lan t?a tình yêu, ?am mê khoa h?c ??n t?t c? nh?ng các b?n tr? khác bên ngoài. ?? có ???c thành c?ng ?ó, bên c?nh s? n? l?c c?a các ban ch? nhi?m, và s? t? v?n c?a các th?y c? t?i H?c vi?n Ngo?i giao, s? ?óng góp v? giá t? nh?ng th? h? c?u thành viên ?? xay d?ng n?n móng cho CLB, chính là s? ?ng h? nhi?t tình c?a t?t c? các b?n sinh viên c?ng nh? các chuyên gia ? trong và ngoài H?c vi?n.

Hình 4: Giám ??c H?c vi?n chung vui cùng CLB.

B?a ti?c sinh nh?t di?n ra trong b?u kh?ng khí vui v? và ??m ?m, n?i các anh ch? c?u H?i viên Galileo trò chuy?n v?i nhau sau bao n?m kh?ng g?p, n?i các em Galileo th? h? m?i ???c g?p m?t và trao ??i v?i nh?ng anh ch? ?i tr??c. Nh?ng cau chuy?n truy?n c?m h?ng, nh?ng kinh nghi?m ?i tr??c ???c k? l?i, ti?c sinh nh?t k?t thúc v?i bao d? v?. Galileo tu?i th? 3 ?? qua và chào ?ón tu?i th? 4 ??y h?a h?n.

Bài vi?t và hình ?nh: S?n Nguy?n

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC