T?A ?àM THANH NIêN “VI?T NAM TRONG VAI TRò CH? NHà H?I NGH? TH??Ng ??NH M? – TRI?U L?N 2”

Ngày 8-3-2019, t?i V?n phòng Chính ph?, BCH ?oàn B? Ngo?i giao ph?i h?p v?i ?oàn Thanh niên V?n phòng Chính ph? t? ch?c T?a ?àm “Vi?t Nam trong vai trò ch? nhà H?i ngh? th??ng ??nh M? – Tri?u l?n 2”. Ch??ng trình có s? tham gia c?a các di?n gi? khách m?i – nh?ng ng??i ?? tr?c ti?p tham gia vào nhi?u c?ng vi?c quan tr?ng c?a s? ki?n, bao g?m: ?ng Mai Ph??c D?ng, C?c tr??ng C?c L??tan Nhà n??c B? Ngo?i giao; Bà Lê Th? Thu H?ng, V? tr??ng V? Th?ng tin Báo chí B? Ngo?i giao; ?ng Tr?n Vi?t Thái, Phó Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c, H?c vi?n Ngo?i giao.

湖北快3计划网Bu?i to? ?àm ?? di?n ra trong kh?ng khí vui t??i và c?i m? khi các di?n gi? ?? chia s? kinh nghi?m chuyên m?n, nh?ng cau chuy?n thú v? xung quanh quá trình t? ch?c H?i ngh? Th??ng ??nh M? – Tri?u c?a Vi?t Nam v?i vai trò là n??c ch? nhà. Bên c?nh ?ó, các b?n thanh niên, sinh viên tham d? ch??ng trình c?ng ?? th?ng th?n chia s? và ??t nh?ng cau h?i t?i các chuyên gia xung quanh nh?ng v?n ?? nh?: K?t qu? mà Vi?t Nam ??t ???c th?ng qua H?i Ngh?, nh?ng thách th?c và cách x? ly c?a n??c ta trong quá trình t? ch?c… ??ng th?i, nh?ng ng??i tham d? còn c? h?i ???c tham quan ??a ?i?m Th? t??ng ?? ti?p ?ón T?ng th?ng Donald Trump và Ch? t?ch Kim Jong Un.

Bu?i to? ?àm ?? khép l?i thành c?ng khi giúp các Thanh niên – sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao h?c h?i thêm nhi?u ki?n th?c b? ích v? Quan h? qu?c t? c?ng nh? tr?i nghi?m y ngh?a ph?c v? cho s? nghi?p trong t??ng lai.

Tin, ?nh: Tùng V?n – Quang Tùng

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC