T?a ?àm v? Ngo?i giao v?n hóa c?a Pháp và Vi?t Nam

Sáng th? 6, ngày 27/09/2019 t?i phòng truy?n th?ng H?c vi?n Ngo?i giao ?? di?n ra bu?i t?a ?àm v? Ngo?i giao v?n hóa c?a Pháp và Vi?t Nam, s? ki?n do H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p cùng B? Ngo?i giao và ??i s? quán Pháp ??ng t? ch?c. Tham d? bu?i t?a ?àm có ??ng ?? gi?ng viên ti?ng Pháp và các khóa sinh viên ti?ng Pháp c?a H?c vi?n, và ??c bi?t là s? có m?t c?a hai khách m?i ??ng th?i c?ng là hai di?n gi? c?a ch??ng trình :V? tr??ng V? Ngo?i giao v?n hóa và UNESCO ?ng Mai Phan Dung và Tham tán v?n hóa Pháp ?ng Etienne Rolland-Piegue. Bu?i t?a ?àm do bà V??ng Th? Thanh Th?y, phó tr??ng khoa ti?ng Pháp ch? trì.

Bu?i t?a ?àm b?t ??u b?ng ph?n tham lu?n c?a hai khách m?i. N?u nh? di?n gi? Mai Phan Dung, V? tr??ng V? Ngo?i giao v?n hóa và UNESCO trình bày r?t k? chính sách ngo?i giao v?n hóa c?a Vi?t Nam t? ??nh ngh?a, l?ch s? hình thành ??n nh?ng chi?n l??c c?a Vi?t Nam trong ?ó n?i b?t ph?i k? ??n ch??ng trình ngo?i giao v?n hóa t?n vinh ch? t?ch H? Chí Minh và ch??ng trình t? ch?c ngày Vi?t nam ? n??c ngoài thì ?ng Tham tán v?n hóa Pháp Etienne Rolland-Piegue l?i t?p trung vào chính sách ngo?i giao gay ?nh h??ng c?a C?ng hòa Pháp v?i nh?ng ??c ?i?m riêng và nh?ng m?c tiêu r?t ?a d?ng, nh?n m?nh ch? ngh?a nhan ??o, ?a d?ng v?n hóa, ??i tho?i gi?a các n?n v?n hóa.

Bu?i tòa ?àm k?t thúc v?i ph?n h?i ?áp bình lu?n, các cau h?i ch? y?u xoay quanh hình ?nh c?a n??c Pháp và Vi?t Nam trong m?t ng??i n??c ngoài, nh?ng nét tính cách c?a con ng??i m?i n??c. ?ng ?? ??c Thành, chánh v?n phòng H?c vi?n, ph? trách Pháp ng? c?a H?c vi?n ?? phát bi?u b? m?c t?o ?àm.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC