To?a ?a?m vê? ph??ng pha?p ho?c tiê?ng Anh chuyên nga?nh 2016

Sáng ngày 08/10/2016 t?i phòng Khánh tiê?t – H?c vi?n Ngo?i giao, bu?i t?a ?àm chia s? v? ph??ng pháp h?c ti?ng Anh chuyên ngành ???c t? ch?c b?i Khoa ti?ng Anh ?? di?n ra trong kh?ng khí s?i n?i và hào h?ng. Th?y Hoàng V?n Hanh – Tr??ng Khoa ti?ng Anh chia s? v? ly do t? ch?c bu?i t?a ?àm: “nh?m cung c?p cho sinh viên các k? n?ng và chi?n l??c ??c và nghe tin chuyên ngành”. T?i bu?i t?a ?àm, các b?n sinh viên K42 h? ch?t l??ng cao (CLC) có c? h?i ???c l?ng nghe nh?ng chia s? c?a các sinh viên khóa trên có thành tích h?c t?p xu?t s?c m?n ti?ng Anh chuyên ngành và ???c th?c hành k? n?ng ??c tin và Nghe tin v? các v?n ?? nóng ?ang di?n ra trên th? gi?i.

image 2 (Edited)

image 1 (Edited)

Toa?n ca?nh bu??i to?a ?a?m

Bên c?nh ?ó, các sinh viên ???c nghe bài thuy?t trình và nh?ng chia s? v? cách h?c m?n ??c và Nghe tin t? các giáo viên Khoa ti?ng Anh. C? Lê Thanh Mai – Chu? nhiê?m b? m?n ti?ng Anh chuyên ngành, trong ba?i thuy?t trình c?a mình, ?? nói v? cách ??nh h??ng trong vi?c h?c m?n ??c tin, m?t s? k? n?ng r?t quan tr?ng trong vi?c ??c tin ?ó là ?o?c la?y y? chi?nh, ?o?c la?y th?ng tin chi tiê?t va? ca?ch to?m t??t m??t ba?i ba?o. Ngoài ra, c? Tr?n Minh Nguy?t c?ng ?? có nh?ng chia s? r?t g?n g?i và thi?t th?c v?i sinh viên v? ph??ng pháp và k? n?ng nghe tin.

Sinh viên tham d? t?a ?àm kh?ng ch? ???c nghe nh?ng chia s? t? các gia?ng viên ng??i Vi?t mà còn ???c giao l?u nói chuy?n v?i các gia?ng viên ng??i n??c ngoài hiê?n ?ang gia?ng da?y ta?i Ho?c viên Ngoa?i giao. Sinh viên và gia?ng viên ?? cùng nhau th?o lu?n, chia s? th?ng th?n v? quan ?i?m c?ng nh? y ki?n c?a mình ?? t? ?ó có th? tìm ???c h??ng ?i chung nh?m nang cao ch?t l??ng d?y và h?c c?a khoa tiê?ng Anh.

Tr??c khi k?t thúc t?a ?àm, th?y ??ng Trung D?ng và nhóm nghiên c?u ?a? chia s? k?t qu? kha?o sa?t vê? tho?i quen cu?ng nh? ph??ng pha?p ?o?c tin va? Nghe tin cu?a sinh viên Ho?c viê?n Ngoa?i giao va? nha?n ????c pha?n h??i tích c?c vê? ph??ng pháp ho?c ta?p cu?a sinh viên và ch?t l??ng gi?ng d?y gi?ng viên. Hy v?ng sau bu?i t?a ?àm, sinh viên khóa 42 hê? ?a?o ta?o CLC ?? trang b? thêm cho mình nh?ng ph??ng pháp h?c tiê?ng Anh chuyên nga?nh ?úng ??n, c?ng nh? các k? n?ng c?n thi?t ?? ??t k?t qu? cao trong h?c t?p.

Bài: Thu Nga – Thu Huy?n
?nh: M? Uyên

One thought on “To?a ?a?m vê? ph??ng pha?p ho?c tiê?ng Anh chuyên nga?nh 2016

  1. says:

    湖北快3计划网Really clear web site, thanks for this post.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC