T?ng k?t Ch??ng trình Ch?t l??ng cao Khóa 41

Chi?u ngày 23/6/2018, Ban ?ào t?o ?? t? ch?c L? T?ng k?t Ch??ng trình h?c cho Khóa 41 Ch?t l??ng cao (CLC) nh?m ?ánh d?u quá trình 4 n?m h?c t?i H?c vi?n Ngo?i giao. Bu?i l? có s? hi?n di?n c?a gi?ng viên các Khoa Chuyên ngành,??i di?n cán b? trong Ban ?ào t?o và s? góp m?t ??ng ?? c?a sinh viên khoá 41 CLC.

Các cán b?, gi?ng viên trong Ban ?ào t?o và các Khoa Chuyên ngành t?i bu?i L? t?ng k?t.

T?i bu?i L? T?ng k?t, ??i di?n Ban ?ào t?o, th?y Nguy?n Tu?n Vi?t – T?p s? Phó tr??ng Ban ?ào t?o, Tr??ng khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao ?? tuyên d??ng thành tích h?c t?p n?i tr?i cùng nh?ng ?óng góp cho nhà tr??ng c?a sinh viên Khóa 41 CLC trong su?t 4 n?m h?c v?a qua. ??ng th?i, thay m?t cho các cán b?, gi?ng viên trong H?c vi?n, Tr??ng khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao c?ng ?? g?i l?i chúc m?ng t?t nghi?p và chia s? nh?ng l?i khuyên b? ích t?i các b?n tan c? nhan.

Th?y Nguy?n Tu?n Vi?t – T?p s? Phó tr??ng Ban ?ào t?o, Tr??ng khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao

Phát bi?u t?i bu?i l?, th?y Nguy?n V?n L?ch – Tr??ng Khoa Kinh t? Qu?c t? c?ng g?i l?i chúc m?ng t?i các b?n sinh viên khóa 41, chia s? nh?ng thành tích, khó kh?n mà các b?n ?? v??t qua; ??ng th?i g?i g?m nh?ng ?i?u c?n chú y tr??c khi ra tr??ng t?i các b?n sinh viên. C?ng trong bu?i l? này, nh?ng sinh viên ch??ng trình CLC t?t nghi?p th? khoa ?? ???c vinh danh và nh?n gi?y khen t? Ban ?ào t?o. ??c bi?t, c? n?m Th? khoa c?a các Khoa chuyên ngành ??u ??n t? các l?p Ch?t l??ng cao.

Th?y Nguy?n V?n L?ch – Tr??ng Khoa Kinh t? qu?c t?

Th?y Nguy?n V?n L?ch và các b?n sinh viên Ch??ng trình Ch?t l??ng cao t?t nghi?p th? khoa các ngành

Sau bu?i l?, t?t c? sinh viên Khóa 41 CLC ?? cùng tham gia chuy?n d? ngo?i t?i H? Long, Qu?ng Ninh. T?i ?ay, các b?n sinh viên ?? có nh?ng tr?i nghi?m thú v? và khó quên trong Khu vui ch?i gi?i trí ph?c h?p Sunworld H? Long Park. Ch??ng trình tham quan d? ngo?i dành cho sinh viên K41 ?? th? hi?n s? quan tam c?a Ban L?nh ??o, Ban ?ào t?o H?c vi?n t?i s? phát tri?n toàn di?n kh?ng ch? trong h?c t?p mà còn ? ho?t ??ng ngo?i khoá c?a sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao. Chuy?n ?i k?t thúc thành c?ng t?t ??p ?? khép l?i qu?ng th?i gian h?c t?p ?áng nh? c?a các b?n sinh viên K41 t?i H?c vi?n Ngo?i giao.

Sinh viên Khóa 41 Ch??ng trình ?ào t?o Ch?t L??ng cao t?i H? Long, Qu?ng Ninh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC