Trung tam ?a?o ta?o B??i d???ng Nghiê?p vu? Ngoa?i giao

Trung tam ?a?o ta?o B??i d???ng Nghiê?p vu? Ngoa?i giao (FOSET)

??a ch? liên h?: T?ng 4, nhà B, H?c vi?n Ngo?i giao – 69 Chu?a La?ng, ???ng ?a, Ha? N??i

?i?n tho?i: 024. 38344540 – Ext: 3410 ho??c 3411

Email: foset@mofa.gov.vn

Website:

?

1. L?nh ??o trung tam

Giám ??c:?TS. Ph?m Lan Dung

P.301, t?ng 3 Nhà 7T – H?c vi?n Ngo?i giao, ?T: (024)38357440, Email: lanphamdav@gmail.com

Phó Giám ??c: ThS. Tr?nh Th? Thu Huy?n

P.408, t?ng 4 Nhà B – H?c vi?n Ngo?i giao, ?T: 38344540 – ext.3408

2. Các phòng tr?c thu?c

2.1 Phòng B?i d??ng nghi?p v? và k? n?ng ??i ngo?i:

(?/c: P.405, 406, 410 t?ng 4 Nhà B – H?c vi?n Ngo?i giao, ?T: 38344540 – ext./3405/3406/3410/3413)

Là ??n v? thu?c Trung tam ?ào t?o, B?i d??ng Nghi?p v? Ngo?i giao, có ch?c n?ng tham m?u, t? ch?c, qu?n ly và th?c hi?n c?ng tác ?ào t?o, b?i d??ng v? nghi?p v? và k? n?ng ??i ngo?i cho ??i ng? c?ng ch?c, viên ch?c, nhan viên c?a B? Ngo?i giao, c?ng ch?c, viên ch?c làm c?ng tác ??i ngo?i c?a các B?, ngành, ??a ph??ng và các t? ch?c, cá nhan khác có nhu c?u.

– ThS. Lê Thu Thu?y

– ThS. Lê Quang H?ng?

– Nguy?n Thanh Huy?n

– ?ào Th? Thu

– Tr??ng Thi? Thanh H??ng

2.2 Phòng B?i d??ng ngo?i ng? và k? n?ng biên, phiên d?ch:

(?/c: P.412 t?ng 4 Nhà B – H?c vi?n Ngo?i giao, ?T: 38344540 – ext.3412)

Là ??n v? thu?c Trung tam ?ào t?o B?i d??ng, Nghi?p v? Ngo?i giao, có ch?c n?ng tham m?u, t? ch?c, qu?n ly và th?c hi?n c?ng tác ?ào t?o, b?i d??ng v? ngo?i ng? và k? n?ng biên, phiên d?ch cho ??i ng??c?ng ch?c, viên ch?c, nhan viên c?a B? Ngo?i giao, c?ng ch?c, viên ch?c làm c?ng tác ??i ngo?i c?a các B?, ngành, ??a ph??ng và các t? ch?c, cá nhan khác có nhu c?u.

?

Phó Tr??ng phòng: ThS. Chu Kim Dung

?i?n tho?i: 04.38357046; 04-38344540 – Ext: 3406

Email: kimdzung@mofa.gov.vn

–?T? Th? Th? Tam
–?Nguy?n Th? H?ng Doan, bi?t phái t?i Trung tam ?ào t?o Vi?t Nam – Singapore (VSTC)

2.3 Phòng T?ng h?p

Phó Tr??ng phòng: ThS. Nguy?n Thùy Linh

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 3411

Email: lethuthuy@mofa.gov.vn

–?Ph?m Th? Minh Ng?c
–?B?ch Th? Hà
–?Tr?n Bích Thùy
–??oàn Th? Hu?

One thought on “Trung tam ?a?o ta?o B??i d???ng Nghiê?p vu? Ngoa?i giao

  1. says:

    湖北快3计划网I really like your writing style, superb info, thanks for posting :D. “Faith is a continuation of reason.” by William Adams.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC