Trung tam Th?ng tin T? li?u – Phòng Qu?n ly Khoa h?c

Trung tam Th?ng tin, T? li?u

L?nh ??o Trung tam

Giám ??c:

?i?n tho?i:

Email:


Phó Giám ??c: D??ng Thanh Bình

?i?n tho?i: 04.62763221

Email: dthanhbinh@yahoo.com

?

Phó Giám ??c: Tr?n Ng?c Long

?i?n tho?i: 04.62763221

Email: longtrng@gmail.com

?1. Phòng Tr? s?, T?p chí Nghiên c?u Qu?c t?

??a ch? liên h?: T?ng 1, nhà 3 t?ng, H?c vi?n Ngo?i giao

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 2106 / 7106

Emai: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn

L?nh ??o phòng:

Tr??ng phòng:?

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 2106

Email:

?

2. Th? vi?n

??a ch? liên h?: T?ng 1 – 2, nhà Th? vi?n, H?c vi?n Ngo?i giao

?i?n tho?i: 04.62763122

L?nh ??o phòng:

Phó Tr??ng phòng: Lê Th? Kim Ng?c

?i?n tho?i: 04.62763122

Email: lekimngoc97@gmail.com

?

3. Phòng Th?ng tin, Tin h?c

??a ch? liên h?: P302 – P.403, nhà 7 t?ng, H?c vi?n Ngo?i giao

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 1401 / 5302

L?nh ??o phòng:

Tr??ng phòng:

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 1302

Email:?

?

Phòng Qu?n ly khoa h?c

??a ch? liên h?: T?ng 2, nhà 7 t?ng, H?c vi?n Ngo?i giao

?i?n tho?i: 04.38343548

L?nh ??o phòng:

V? tr??ng ph? trách:

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 1207

Email:?

?

Phó Tr??ng phòng: ThS. Bùi Thu? Linh

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 1207

Email: buithuylinh@mofa.gov.vn; thuylinhdav@yahoo.com.vn

?

Phó Tr??ng phòng: CN. Tr?n Th? Van H?i

?i?n tho?i: 04.38344540 – Ext: 1205

Email: tranvanhai74@yahoo.com

?

One thought on “Trung tam Th?ng tin T? li?u – Phòng Qu?n ly Khoa h?c

  1. says:

    湖北快3计划网I got what you intend, thankyou for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Success is dependent on effort.” by Sophocles.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC