Vi?n Nghiên c?u Bi?n ??ng

Vi?n Bi?n ??ng có 4 Trung tam tr?c thu?c:

1. Trung tam Nghiên c?u Chính sách

·???????? Theo d?i th?ng tin và nghiên c?u chuyên sau, toàn di?n v? Bi?n ??ng, t?p trung vào khía c?nh chính tr? – an ninh và chính sách c?a các n??c ? Bi?n ??ng.

2. Trung tam Nghiên c?u lu?t pháp

·???????? Theo d?i th?ng tin, th?c hi?n các nghiên c?u chuyên sau, toàn di?n v? các v?n ?? pháp ly liên quan ??n bi?n nói chung và Bi?n ??ng nói riêng.

3. Trung tam H?p tác Qu?c t?

·???????? Là ??u m?i c?a Vi?n liên l?c v?i các c? quan, t? ch?c, các phái ?oàn Ngo?i giao, các vi?n nghiên c?u trong và ngoài n??c ?? th?c hi?n các nhi?m v? ??i ngo?i c?a Vi?n.

·???????? T? ch?c các cu?c ??i tho?i, h?i th?o, h?i ngh? trong n??c và qu?c t?.

4. Trung tam Th?ng tin T? li?u

·???????? Xay d?ng h? th?ng th?ng tin t? li?u v? Bi?n ??ng.

·???????? V?n hành các trang th?ng tin Nghiên c?u Bi?n ??ng (3 th? ti?ng Vi?t, Anh và Trung).

·???????? H? tr? xu?t b?n các c?ng trình nghiên c?u v? Bi?n ??ng.

Th?ng tin liên h?:

??a ch?: ??????????? Vi?n Bi?n ??ng, T?ng 3-4, Toà nhà Th? Vi?n,

S? 69 Ph? Chùa Láng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

One thought on “Vi?n Nghiên c?u Bi?n ??ng

  1. says:

    Lovely website! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC