YICMG 2016 – Cu?c hành trình theo ti?ng g?i v? th??ng ngu?n s?ng Lantsang – Mekong

Nga?y 15/6/2016, sa?u sinh viên DAV ?a? ???t chan ?ê?n vu?ng ?a?t Yushu, Thanh Ha?i (Trung Qu??c), mang trong mi?nh s??c tre?, kho?e va? nhiê?t huyê?t cu?a tu??i tre? ?ê? tham gia YICMG. YICMG la? m??t cu??c thi cu?a nh??ng sa?ng kiê?n tre?, nh??ng y? t???ng tre? vê? nh??ng va?n ?ê? “xuyên biên gi??i” do?c theo do?ng Mê Kong huyê?n bi?. Thê? hê? tre? cu?a sa?u n???c do?c miê?n Lan Th??ng – Mê Kong (Trung Qu??c, La?o, Myanma, Tha?i Lan, Campuchia va? Viê?t Nam) ?a? tu? h??i la?i ?ê? cu?ng chia se?, cu?ng l??ng nghe, cu?ng tha?u hiê?u la?n nhau. Tra?i nghiê?m la? th?? ?a?ng quy? nha?t ma? chu?ng t?i co? ????c t?? YICMG.

 image001 (Mobile)

Hai ???i thi cu?a Ho?c viê?n Ngoa?i giao cu?ng v??i c? gia?o Nguyê?n Minh Trang – Khoa Kinh t? qu?c t?

          Ngày 16/6, chúng t?i b?t ??u b?ng ho?t ??ng ??u tiên – thuy?t trình d? án. Kh?i ??ng b?ng vòng “Lobby”, các ??i tham d? ??u có c? h?i trao ??i tr?c ti?p v?i các chuyên gia, các v? khách m?i ?áng kính v? d? án c?a mình. T? ?ó, nh?ng khía c?nh, góc khu?t c?a d? án ???c m? ra, khi?n chúng t?i ph?i ??ng n?o nhi?u h?n. Ti?p ??n, vòng thuy?t trình di?n ra t?i m?t san kh?u l?n và hoành tráng. T?i b? cu?n hút b?i nh?ng d? án táo b?o, ??y tính sáng t?o c?a các b?n sinh viên. T?i kh?ng th? nào quên th?i ?i?m khoác trên mình b? trang ph?c c?a sinh viên ngo?i giao, ???c ??ng trên san kh?u, tr??c s? chú y c?a các chuyên gia, s? theo d?i c?a b?n bè qu?c t?, ?? nói lên d? án c?a chính mình.

Ngày 17-19/6, m?t lo?t các ho?t ??ng khác ti?p t?c ???c ban t? ch?c YICMG chu?n b? c?c k? c?ng phu. Chúng t?i ???c tr?i mình trong bu?i l? khai m?c tr?nh tr?ng, trang nghiêm ???c t? ch?c d??i cái n?ng, cái gió c?a vùng ??t Yushu, trong màn bi?u di?n c?a dàn nh?c giao h??ng du d??ng, chuyên nghi?p, hòa cùng nh?ng gi?ng ca n?i ti?ng. Nó khó quên ??n m?c, ??i lúc, m?y ??a nhóm t?i còn l?m b?m m?y cau hát ?ó.

Ngay sau ?ó, chúng t?i nhanh chóng lên ???ng cho chuy?n ?i “field work”. Sáng 18/9, chúng t?i kh?ng làm vi?c v?i nhóm c? n?a, mà b?t ??u chia ng?u nhiên thành các nhóm “qu?c t?”, m?i thành viên trong nhóm ??n t? m?t qu?c gia khác nhau. T? giay phút ?ó, chúng t?i có nhi?m v? hoàn thi?n m?t d? án nh?t ??nh c?a cu?c thi. Th? là t?i có m?t chuy?n ?i dài dài v? th??ng ngu?n s?ng Lan Th??ng – Mê Kong v?i nh?ng ng??i b?n m?i. Chu?ng t?i ?a? v???t qua nh??ng ra?o ca?n kha?c biê?t vu?ng miê?n, vê? v?n ho?a, ?ê? tr?? tha?nh nh??ng ng???i cu?ng ???i, cu?ng nho?m, cu?ng chung y? t???ng. Nh??ng chuyê?n xe, nh??ng cau ha?t, nh??ng b??a ?n, nh??ng bu??i tha?o lua?n n??a ?êm ?a? ??a chu?ng t?i ?ê?n ga?n nhau h?n, hiê?u nhau h?n.

M?i c?m xúc nh? v? òa khi chúng t?i ??t chan t?i vùng ??t th??ng ngu?n Lan Th??ng – Mê Kong. Chúng t?i vui kh?ng ch? vì bàn chan chúng t?i ?? ch?m t?i n?i ?ay, mà còn vì nh?ng tr?i nghi?m trong su?t cu?c hành trình này.

?o? la? nh??ng tra?i nghiê?m v??i ba? me? thiên nhiên hu?ng v?, tra?ng lê?. T?i kh?ng thê? quên nh??ng da?y nu?i tru?ng tru?ng, ?iê?p ?iê?p t???ng ch??ng nh? v? ta?n, t???ng ch??ng nh? ma?i ma?i. T?i kh?ng thê? quên cao nguyên m???t nga?n, êm ?ê?m, tha?m ????m v??i ba?u tr??i xanh th??m ?ê?n kho? tin. T?i kh?ng thê? quên nh??ng nha?nh s?ng, con su??i lu?c ro?c ra?ch, d?? d??i, lu?c êm a?, hi?n hòa… Trong su??t chuyê?n ha?nh tri?nh ?i field work, ???m chi?m mi?nh v??i ca?nh va?t, me? thiên nhiên ?a? cho t?i tha?y r?ng, mình chi? la? m??t sinh linh be? nho? trong thê? gi??i bao la na?y. C?ng ph?i nói r?ng, chi? khi v???t kh?i ca?i ??n a?o cu?a ph?? ph??ng, m?i th?y me? thiên nhiên ?e?p ?ê?n kho? ta?, ?e?p ?ê?n si mê, m??t ve? ?e?p phi ng?n ng??!

?o? còn la? nh??ng tra?i nghiê?m vê? s?? ?a v?n ho?a do?c do?ng s?ng Mê Kong ma? thê? hê? tre? sa?u n???c mang ?ê?n, vê? s?? phong phú c?a v?n ho?a ?? miê?n ?a?t Thanh Ha?i… ?? la?m chu?ng t?i ph?i ng?? nga?ng. ?o? co?n la? nh??ng b?? trang phu?c ???c ?a?o, nh??ng gi?ng ha?t, tiê?ng ?a?n chu?c r???u, nh??ng mo?n ?n ???c tr?ng ?i?a ph??ng ?ê?n kho? quên. Ta?t ca? ta?o nên m??t YICMG r??c r??!

K?t thúc chuy?n field work y ngh?a ?ó, c?ng là lúc chúng t?i b??c vào nhi?m v? cu?i cùng. ?ó là thuy?t trình v? nh?ng hoàn thi?n mà m?i nhóm qu?c t? ?? th?ng nh?t. T?i c?m nh?n ???c s? làm vi?c nghiêm túc c?a các ??i, cho dù t?t c? ch? m?i bi?t nhau cách ?ó có vài ngày.

YICMG 2016 k?t thúc b?ng m?t bu?i l? b? m?c trang tr?ng, n?ng ?m và ??m ch?t ??a ph??ng.

Tr?? vê? sau cu??c thi YICMG 2016, chu?ng t?i ?ê?u tr???ng tha?nh lên nhiê?u. Chu?ng t?i tr?? lên ma?nh me? h?n, t?? la?p h?n va? chi?n ch??n h?n nhiê?u. Ha?nh trang chu?ng t?i co? ????c sau cu??c thi la? v? gia?.

 image002 Edited

T? hào v?i la? c?? Viê?t Nam ta?i vo?ng chung kê?t cu??c thi YICMG

??i v?i chúng t?i, nh?ng ng??i “con” c?a DAV, s? kh?ng có m?t YCIMG y ngh?a nh? th? n?u kh?ng có s? dìu d?t, ??ng viên, khích l? c?a nh?ng ng??i th?y, ng??i c? ?áng kính c?a Khoa, c?a H?c vi?n. YICMG 2016 ?? kê?t thu?c. Nh?ng nh??ng ky? ??c vê? mu?a he? ma? chu?ng t?i ?a? tham gia YICMG – se? kh?ng bao gi?? biê?n ma?t, kh?ng bao gi?? ngu??i la?nh.

?? Th? H?ng

One thought on “YICMG 2016 – Cu?c hành trình theo ti?ng g?i v? th??ng ngu?n s?ng Lantsang – Mekong

  1. says:

    湖北快3计划网An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC